Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 250270
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació núm.3 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 31 de març de 2022, no havent-se presentat al·legacions en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 6 i 29 d'abril, ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

VI

INVERSIONS REALS

0,00

9.000,00

9.000,00

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

9.000,00

 

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

 

Disminució

 

VI

INVERSIONS REALS

15.000,00

9.000,00

6.000,00

 

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

9.000,00

 

 Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 2 de maig de 2022

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens