Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 249694
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 06/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2022 en la modalitat de suplement de crèdit (06/2022), aprovat inicialment en sessió plenària de data 30/03/2022 (BOIB nº 46 de 05/04/22), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Llucmajor

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

APLICACIO

DESCRIPCIO

IMPORT

010000/912/2260100

Gastos de representación y protocolarios

39,94

010000/920/2200100

Prensa y publicaciones administración general

221,90

010000/920/2210000

Energia electrica administración general

11.178,83

010000/920/2219900

Otros suministros administración general

227,50

010000/920/2260200

Publicidad y propaganda administración general

726,00

010000/920/2269900

Gastos diversos admninistración general

8,75

012000/334/6250000

Mobiliario y enseres cultura

515,00

050000/3211/2210000

Energia electrica guarderia

5.498,29

050000/3211/2210200

Gas guarderia

484,13

050000/3211/2269900

Gastos diversos guarderias

64,31

050000/3211/2270001

Contrato servicio mantenimiento guarderias

4.850,36

050000/3212/2210000

Energia electrica colegios

4.893,14

050000/3212/2210300

Combustible colegios

2.729,76

050000/3212/2269900

Gastos diversos guarderias

61,24

050000/3212/2270001

Contrato servicio mantenimiento colegios

10.968,10

050000/334/2210000

Energia eléctrica cultura

5.850,06

080000/920/2220000

Comunicaciones administración general

2.646,60

010000/132/2219900

Otros suministros Servicios Seguridad

198,16

010000/912/2260100

Gastos de representación y protocolarios

77,00

010000/920/2130000

Conservación maquinaria Servicios Seguridad

2.059,72

010000/920/2200000

Material de oficia servicios seguridad

2.738,13

010000/920/2210000

Energia eléctrica Administración general

15.337,89

010000/920/2240000

Seguros administración general

139,66

010000/920/2260200

Publicidad y propaganda administración general

1.680,97

010000/920/2260400

Gastos juríduicos ets, administración general

346,16

010000/920/2269900

Gastos diversos administración general

81,81

010000/920/2270101

Trabajos otras empresas administración general

4.356,00

012000/132/6250000

Mobiliario y enseres servicios seguridad

4.140,14

012000/340/6230000

Maquinaria e instalaciones servicios deportivos

4.748,04

050000/3211/2130000

Conservación maquinaria cultura

317,87

050000/3211/2210000

Energia eléctrica escoletas

2.268,42

050000/3211/2270000

Servicios limpieza escoletas

16.672,86

050000/3211/2270001

Contrato servicio mantenimiento guarderia

4.850,36

050000/3211/2270100

Trabajos técnicos centros escolares (seguridad)

149,97

050000/3212/2210000

Energia eléctrica colegios

11.251,40

050000/3212/2210200

Gas centros escolares

115,79

050000/3212/2210300

Combustible centros escolares

1.395,01

050000/3212/2219900

Otros suministros centros escolares

55,95

050000/3212/2270000

Servicio limpieza centros escolares

109.493,37

050000/3212/2270001

Contrato servicio mantenimiento centros escolares

18.263,89

050000/3212/2270100

Trabajos técnicos centros escolares (seguridad)

431,37

050000/334/2130000

Conservación maquinaria cultura

414,98

050000/334/2219900

Energia eléctrica cultura

6.234,89

050000/334/2269900

Gastos diversos cultura

822,80

050000/334/2270000

Servicios limpieza cultura

6.757,19

050000/334/2270100

Trabjos tècnicos cultura (seguridad)

47,81

050000/334/2279901

Trabajos otras empresas cultura - Actuaciones

24.307,65

100001/337/2269901

Gastos diversos servicios esparcimiento y juventud

116,48

 

 

290.835,65

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

APLICACIÓ

 DESCRIPCIÓ

 IMPORT

87001

 Remanente de tesorería para gastos generales

 290.835,65

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle

Éric Jareño Cifuentes