Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 249688
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 13/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2022 en la modalitat de crèdit extraordinari (13/2022), aprovat inicialment en sessió plenària de data 30/03/2022 (BOIB nº 46 de 05/04/22), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Llucmajor:

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

APLICACIÓ                     DESCRIPCIÓ                                                                    IMPORT

012000-150-6090014         Assistència tècnica de Cala Pi, Vallg.i Es Pas                     1.144.609,72 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

APLICACIÓ                    DESCRIPCIÓ                                                                    IMPORT

87001                                  Romanent de Tresoreria per a despeses grals.                    1.144.609,72 €

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle Éric Jareño Cifuentes