Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 249110
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i adaptació al R.D.L. 26/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB número 33 de data 05 de març de 2022 es va publicar l'acord adoptat pel Ple municipal, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2022, d'aprovació provisional per a la modificació no substancial de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i adaptació al R.D.L. 26/2021.

Enfront de la mateixa s'han presentat recomanacions i al·legacions, les quals han estat resoltes, en sessió plenària celebrada amb caràcter ordinari el dia 28 d'abril de 2022, tal com estableix l'art. 17.3 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, havent-se adoptat acords d'aprovació definitiva de la citada ordenança.

Es publica el text íntegre de les ordenances, en compliment del que es disposa en l'article 17.4 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a l'efecte de la seva entrada en vigor, conforme al que es disposa en aquestes.

De conformitat amb el que es disposa en l'article. 19.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, contra el present acord i Ordenança annexa, els interessats podran interposar a partir de la seva publicació en el BOIB, recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores d'aquesta Jurisdicció.

Text de l'ordenança:

ORDENANÇA reguladora de L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

FONAMENT LEGAL

Article 1.

L'Ajuntament de Calvià, d'acord amb l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, fa ús de la facultat que li atorga l'article 15.1 del RDL 2/2004 (Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals), va establir l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana previst a l'article 59.2 de l'esmentat RDLlei, l'exacció del qual s'efectuarà amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança, adaptada a la vigent Llei d'Hisendes Locals després de les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 26/2021 de 8 de novembre.

NATURALESA DEL TRIBUT

Article 2.

El tribut que es regula en aquesta Ordenança té la naturalesa d'impost directe.

FET IMPOSABLE

Article 3.

1. Aquest impost grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de transmetre'n la propietat per qualsevol títol o de constituir-ne o transmetre'n qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.

2. Tendran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat, des del moment en què s'aprovi un Programa d'actuació urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voravies i que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

3. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tenguin la consideració rústica a efectes de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, s'entén subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que han de tenir la consideració d'urbans a efectes de l'esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no prevists d'aquesta manera en el Cadastre o en el Padró. Als efectes d'aquest impost, hi estarà també subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles, classificats com de característiques especials a efectes de l'impost sobre béns immobles.

4. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades per els i les cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als i les cònjuges en paga dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills/filles a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui com sigui el règim econòmic matrimonial.

5.- Igualment no es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

Per a això, la persona interessada a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició, entenent-se per persones interessades, a aquest efecte, les persones o entitats a què es refereix l'article 106 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels següents valors, sense que a aquest efecte puguin computar-se les despeses o tributs que gravin aquestes operacions: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en cas que fos necessària la seva determinació, també al d'adquisició.

Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu s'aplicaran les regles dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions.

A tals efectes, les persones interessades hauran d'aportar còpia autèntica de les declaracions que per aquest impost s'hagin presentat en relació a aquests béns, així com una declaració responsable d'inexistència de declaracions complementàries i facultant a l'Ajuntament de Calvià per a efectuar les comprovacions oportunes.

En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. El que es disposa en aquest paràgraf no serà aplicable en els supòsits d'aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut del que es disposa en l'apartat 3 d'aquest article o en la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4.

1. També estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dels drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt històricoartístic o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan les seves persones propietàries o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en dits immobles. A aquest efecte, l'ordenança fiscal establirà els aspectes substantius i formals de l'exempció.

2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer-los recaigui damunt les persones o entitats següents:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de dites entitats locals.

b) El municipi de Calvià i altres entitats locals integrades o en què s'integri dit municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.

c) Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e) Els o les titulars de concessions administratives revertibles respecte als seus terrenys afectes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció per tractats o convenis internacionals.

3.1. Podran gaudir d'una bonificació del 95% de les quotes que es reportin en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, respecte de la transmissió de la propietat de la vivenda habitual del o de la causant, dels locals afectes a l'activitat econòmica exercida per aquest, o de la constitució o transmissió d'un dret real de gaudi limitatiu de domini sobre els referits béns, a favor dels i de les descendents, ascendents, per naturalesa o per adopció, i del o de la cònjuge. A l'efecte del gaudi de la bonificació, s'equipara el/la cònjuge a qui hagués conviscut amb el o la causant amb anàloga relació d'afectivitat i acrediti en tal sentit, en virtut de certificat expedit a aquest efecte, la seva inscripció en el Registre d'Unions de fet que correspongui.

En tot cas, per tenir dret a la bonificació és necessari el compliment dels següents requisits:

a) Tractant-se de la vivenda habitual, la persona adquirent ha d'haver conviscut amb el o la causant els dos anys anteriors a la defunció i mantenir l'adquisició i continuar empadronat en aquesta vivenda durant els cinc anys següents, tret que morís dins d'aquest termini.

b) Tractant-se de locals afectes a l'exercici de l'activitat de l'empresa individual o familiar o negoci professional de la persona morta, caldrà que la persona successora mantengui l'adquisició i l'exercici de l'activitat econòmica durants els cinc anys següents, tret que morís dins d'aquest termini.

c) De no complir-se el requisit de permanència al fet que es refereix en les lletres anteriors, el subjecte passiu haurà de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir del canvi de domicili, de transmissió de la vivenda o local o del cessament de l'activitat, presentant a aquest efecte l'oportuna autoliquidació.

A l'efecte de l'aplicació de la bonificació, en cap cas tindran la consideració de locals afectes a l'activitat econòmica exercida per el/la causant els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de lloguer i venda d'aquests béns.

3.2. Podran gaudir d'una bonificació del 50% de les quotes que es reportin en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, respecte de la transmissió de la propietat dels béns immobiliaris, a excepció dels contemplats en l'apartat anterior del o de la causant, a favor dels i de les descendents, ascendents, per naturalesa o per adopció, i del o de la cònjuge. A l'efecte del gaudi de la bonificació, s'equipara al/la cònjuge a qui hagués conviscut amb el o la causant amb anàloga relació d'afectivitat i acrediti en tal sentit, en virtut de certificat expedit a aquest efecte, la seva inscripció en el Registre d'Unions de fet que correspongui.

En tots els supòsits contemplats en aquest article, per tenir dret a qualsevol bonificació els béns immobles objecte de la transmissió no podran superar de forma individualitzada els 300.000 euros de valor cadastral.

No tindran dret a bonificació les transmissions que s'efectuiïn d'aparcaments i trasters.

Article 5.

De conformitat al disposat en la Disposició Addicional Segona, Apartat 3, del Reial decret legislatiu 4/2004 (Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats), no es reportarà l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el Capítol VIII del títol VII de la citada Llei , llevat de les relatives a terrenys que s'aportin a l'empara del previst en l'Article 94 de la Llei quan no es trobin integrats en una branca d'activitat.

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en el Capítol VIII del títol VII.

Article 6.

A més a més de les exempcions i bonificacions establertes als dos articles anteriors, es podran reconèixer altres beneficis fiscals, a part dels expressament prevists a les normes amb rang de Llei o en els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.

SUBJECTES PASSIUS

Article 7.

1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitats del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitats del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits als quals es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

BASE IMPOSABLE

Article 8.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, i es determinarà, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article, multiplicant el valor del terreny en el moment de la meritació calculada conforme al que s'estableix en els seus apartats 2 i 3, pel coeficient que correspongui al període de generació conforme al que es preveu en el seu apartat 4.

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà del que s'estableix en les següents regles:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin determinat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost conformement a aquell. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment, l'ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a) anterior que representi, respecte d'aquell, el valor dels referits drets calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte d'això, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsol i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

d) En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a) de l'apartat 2 anterior fos inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

e) L'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica, si s'establís per termini superior a 30 anys o per temps indeterminat, es considerarà fiscalment com a transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria, estimant-se, per tant, el seu valor igual al 100 per 100 del valor del terreny.

3. Quan es modifiquin els valors cadastrals a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i durant els cinc primers anys d'efectivitat dels nous valors cadastrals, es considerarà com a valor de terreny, o de la part d'aquest que correspongui segons les regles contingudes en l'apartat anterior, l'import que resulti d'aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40%.

Aquesta reducció no serà aplicable als supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a què es refereix siguin inferiors als fins llavors vigents.

En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva

4. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys, o mesos, al llarg dels quals s'hagi posat de manifest aquest increment.

En els supòsits de no subjecció, tret que per llei s'indiqui una altra cosa, per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, a l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior, aquella en la qual es va produir l'anterior meritació de l'impost.

En el còmput del nombre d'anys transcorreguts es prendran anys complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.

El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, calculat conforme al que es disposa en els apartats anteriors, serà el que es determini com a coeficient màxim per a cada cas, d'acord amb la redacció que s'hagi donat a l'article 107.4 del RDLlei 2/2004.

5. Quan, a instàncies del subjecte passiu, conforme al procediment establert en l'article 3.5 d'aquesta Ordenança, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada conformement al que es disposa en els apartats anteriors d'aquest article, es prendrà com a base imposable l'import d'aquest increment de valor.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 9.

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 28,00 per 100.

MERITACIÓ

Article 10.

1. L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tengui lloc la constitució o transmissió.

2. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari o funcionària públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del o de la causant.

c) En les subhastes judicials, administratives o materials es prendrà excepcionalment la data del auto o providencia aprovant la rematada si en el mateix queda constància del lliurament de l'immoble. En qualsevol altre cas s'estarà a la data del document públic.

Article 11.

Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tengut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tendrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma. I s'entendrà que hi ha efecte lucratiu quan no es justifiqui que les persones interessades hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil.

Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

Article 12.

Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de l'impost satisfet, i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació.

Article 13.

En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'article anterior.

NORMES DE GESTIÓ

Article 14.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

1. L'impost s'exigeix en règim de liquidació devent els subjectes passius declarar les transmissions en els terminis legalment establerts.

2. La declaració s'ha de formalitzar segons el model normalitzat establert per l'administració municipal i que l'Ajuntament posa a la disposició dels subjectes passius, on es contindran els elements de la relació tributaria imprescindibles per a practicar o comprovar la liquidació corresponent.

3. S'ha de presentar una declaració per cadascuna de les finques o drets transferits, i per cadascun dels subjectes passius fins i tot en el cas que s'hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament l'o les referències cadastrals. La no presentació de les declaracions per part dels subjectes passius no impedirà que l'ajuntament pugui practicar les liquidacions que corresponguin quan per qualsevol mitjà tingui coneixement de les transmissions realitzades.

4. A la declaració o declaracions esmentades, s'adjuntaran els documents on constin els actes o contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per a practicar la liquidació corresponent, i els necessaris per a acreditar el dret a gaudir de les exempcions i bonificacions que s'haguessin sol·licitat. A l'efecte de determinar la inexistència de guany patrimonial o que la liquidació es practiqui prenent com a base imposable el guany realment obtingut, s'hauran d'aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. A falta d'aquesta aportació la liquidació es practicarà conforme al càlcul objectiu.

5. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:

a) Quan es tracti d'actes inter-vius, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu i s'entendrà tàcitament concedida pel temps concret sol·licitat.

L'ingrés de la quota es realitzarà en els terminis previstos en la liquidació practicada.

Article 15.

Independentment del que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article anterior, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits prevists a l'apartat a) de l'article 7 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entres vius, la persona que faci la donació o que transmeti el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits previstos en la lletra b) del mateix article, la persona que adquireixi o a que el seu es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Article 16.

1. Els notaris o les notàries també estaran obligats o obligades a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex que contingui tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els quals hi hagi els fets, els actes o negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats que incloguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

2. Si l'Administració sap de la realització d'un fet imposable que impliqui la meritació del present impost, i un cop comprovat que no s'ha procedit pel subjecte passiu a la presentació de la preceptiva autoliquidació en la forma i terminis assenyalats en l'article 14, es procedirà a la liquidació d'ofici de l'impost, amb les sancions i interessos de demora legalment aplicables.

3. Les autoliquidacions i liquidacions del present Impost podran ser utilitzades com mitjà de presentació davant la Gerència del Cadastre en Illes Balears de les declaracions cadastrals per alteració de la titularitat i per variació de la quota de participació en béns immobles. A tal fi, l'Ajuntament remetrà a la Gerència la informació precisa i la documentació acreditativa de les alteracions mitjançant els procediments i requisits que legalment es determinin.

INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 17.

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, a més de les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18.

Pel que fa a les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que correspongui en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i a les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança va ser aprovada definitivament dia 28 d'abril de 2022 i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOIB, de conformitat amb allò que disposa l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. La seva vigència es mantindrà fins que no se n'aprovi la derogació o modificació expressa.

 

Calvià, (signat electrònicament: 2 de maig de 2022)

El tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Signat: Marcos Pecos Quintans