Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 248745
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2022, en la modalitat de baixa per anul·lació per import d'1.237.909,25 euros, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 30 de març de 2022, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa queda aprovat definitivament, d'acord amb el següent detall: 

Org.

Prog.

Eco.

Descripció

Import

1

1510

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA - Pla reactivació econòmica. Execució carrer San Jacint

279.890,00

1

1510

62700

PROJECTES COMPLEXS - Redacció projectes diversos

100.000,00

1

1531

60901

ALTRES INVERSIONS EN INFRAEST - Execució obres Urb. Binissafuller

100.000,00

1

1531

60902

Carrer ciclopeatonal S'Algar PIC 2022

20.000,00

1

1531

61903

ALTRES INVERSIONS REP - Rehab. i recuperació molls Alcaufar – FOGAIBA

20.944,25

1

1531

61905

INVERSIONS EN REPOSICIO INFR. - Inversions zones turístiques

110.000,00

1

1531

61906

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA - Senyalització zona costa PIC 2022

20.000,00

2

1320

62900

DOTACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA (armes, cascos..)

6.000,00

2

1532

61905

REPOSICIÓ EN INFRASTRUC. - Rep. asfaltat camins rurals - PIC 2022

20.000,00

2

1532

61906

REPOSICIÓ EN INFRASTRUC. - Rep. asfaltat carreteres - PIC 2022

30.000,00

2

1650

61901

INVERSIÓ – Enllumenat poblat típic S'Algar PIC 2022

10.500,00

2

9200

62500

INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI

10.000,00

2

9200

62600

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ - Equipament informàtic

15.000,00

5

1533

61902

EQUIPAMENT ENERGIES RENOVABLES POLIGON

15.000,00

6

3230

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA - Pati CEIP S. Lluis

54.000,00

6

3370

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR - Skatepark

40.000,00

6

9240

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR - Pressupostos participatius 2022

100.000,00

7

1710

63200

PARCS INFANTILS

80.000,00

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

1.031.334,25

4

2311

75300

A ENTITATS PÚBLIQUES I ALTRES - Segona planta Geriàtric

100.000,00

5

1723

76700

A CONSORCIS - Instal·lació plaques fotovoltaiques a parquings

81.575,00

6

3341

78901

A FAMILIAS I INSTITUCIONS – Conveni C.C.E. préstec

25.000,00

 

 

 

TOTAL CAPITOL 7

206.575,00

 

 

 

Total

1.237.909,25

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposat directament recurs contenciós – administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'article 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril.

 

Sant Lluís, (signat electrònicament: 3 de maig de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís M. Carolina Marquès Portella