Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 248719
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import de 2.165.134,25 euros, així com la modificació de l'annex d'inversions del Pressupost de 2022 i la modificació de la base d'execució 32.8 del Pressupost de 2022, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 30 de març de 2022, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa queda aprovat definitivament, d'acord amb el següent detall:

ALTA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES

Org

Pr.

Ec.

Descripció

Import

1

1510

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA.- Pla reactivació econòmica. Execució carrer San Jacint

279.890,00

1

1510

62700

PROJECTES COMPLEXS - redacció projectes diversos

100.000,00

1

1510

68100

REVERSIÓ PARCEL·LES POLÍGON

75.000,00

1

1531

22798

TREBALLS ALTRES EMPRESES.- EXP. QUOTES CONTRIBUCIONS ESPECIALS BINISSAFULLER

20.000,00

1

1531

60902

CARRER CICLOPEATONAL S'Algar PIC 2022

20.000,00

1

1531

60903

PERFORACIÓ I CANALITZACIÓ POU BINISAFUA

180.000,00

1

1531

61900

PASSEIG MARÍTIM PUNTA PRIMA (FASE 2)

93.000,00

1

1531

61903

ALTRES INVERSIONS REP.- rehab. i recuperació molls Alcaufar - FOGAIBA

20.944,25

1

1531

61905

INVERSIONS EN REPOSICIO INFR.- Inversions zones turístiques

110.000,00

1

1531

61906

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA- senyalització zona costa PIC 2022

51.500,00

1

1531

62500

PAPERERES BINIBECA

3.500,00

2

2414

14300

ALTRE PERSONAL SOIB REACTIVA

14.000,00

2

2414

16000

SEGURETAT SOCIAL SOIB REACTIVA

5.000,00

1

9330

68201

ADQUISICIÓ PATRIMONI

300.000,00

2

110

35200

INTERESSOS DE DEMORA

10.000,00

2

110

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

5.000,00

2

1320

62900

DOTACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA (armes, cascos..)

6.000,00

2

1532

60900

PARKING BINIFADET

21.000,00

2

1532

61905

REPOSICIÓ EN INFRASTRUC.- rep. asfaltat camins rurals - PIC 2022

103.200,00

2

1650

61901

INVERSIÓ – Enllumenat poblat típic S'Algar PIC 2022

10.000,00

2

9200

22798

TREBALLS ALTRES EMPRESES.-INSTAL. PARQUET SALA PLENS

5.000,00

2

9200

62500

INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI

15.000,00

2

9200

62600

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ- equipament informàtic

15.000,00

3

3420

63200

PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2022- Parets Camp de futbol

62.000,00

4

2310

48900

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

7.000,00

4

2310

62200

CONVERSIÓ EDIFICI SERVEIS SOCIALS

18.600,00

4

2311

75300

A ENTITATS PÚBLIQUES I ALTRES.- segona planta Geriàtric

100.000,00

5

1533

62200

SOSTRE NAU POLÍGON

100.000,00

5

3380

22614

DESPESES DIVERSES- Festes de Sant Lluís

50.000,00

5

4320

62900

EDIFICI PUNTA PRIMA CO-WORKING I ZONA VERDA

30.000,00

6

3230

22103

SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS

10.000,00

6

3230

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA.- pati CEIP S. Lluis

45.000,00

6

3231

62300

COL·LECTOR CALEFACCIÓ ESCOLETA

10.000,00

6

3341

78901

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS - Conveni C.C.E. préstec

25.000,00

6

3370

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR.- Skatepark

40.000,00

6

9240

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR.- Pressupostos participatius 2022

100.000,00

7

1710

63200

PARCS INFANTILS

80.000,00

7

1723

76701

A CIM.- Instal·lació punts recàrrega vehicles elèctrics

24.500,00

 

 

 

TOTAL

2.165.134,25

ALTA EN EL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent tresoreria per a despeses generals

2.165.134,25

 

TOTAL

2.165.134,25

ANNEX D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2022

 

 

 

 

Import

Finançament

Org

prog.

Eco.

Descripció

2022

CIM

CAIB

ALTRES

Aplicació ingressos

FIN. PRÒPI

1

1510

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA.- Pla reactivació econòmica. Execució carrer San Jacint

650.000,00

185.055,00

185.055,00

0,00

76105

279.890,00

1

1510

62700

PROJECTES COMPLEXS - redacció projectes diversos

100.000,00

 

 

 

 

100.000,00

1

1531

60902

Carrer ciclopeatonal S'Algar PIC 2022

120.000,00

100.000,00

0,00

0,00

76103

20.000,00

1

1531

61903

ALTRES INVERSIONS REP.- rehab. i recuperació molls Alcaufar - FOGAIBA

80.000,00

0,00

0,00

59.055,75

79100

20.944,25

1

1531

61904

INVERSIONS ACCES. Millora ferm de crta d'accés Binissafuller – CIM CONVENI

206.165,58

206.165,58

0,00

0,00

76106

0,00

1

1531

61905

INVERSIONS EN REPOSICIO INFR.- Inversions zones turístiques

110.000,00

 

 

 

 

110.000,00

1

1531

61906

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA- Asfaltat I senyalització zona costa PIC 2022

171.500,00

120.000,00

0,00

0,00

76103

51.500,00

2

1320

62900

DOTACIÓ MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA (armes,cascos..)

6.000,00

 

 

 

 

6.000,00

2

1532

61905

REPOSICIÓ EN INFRASTRUC.- rep. asfaltat camins rurals - PIC 2022

163.200,00

60.000,00

 

 

76103

103.200,00

2

1650

61901

INVERSIÓ – Enllumenat poblat típic S'Algar PIC 2022

30.000,00

20.000,00

 

 

76103

10.000,00

2

9200

62500

INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI

15.000,00

 

 

 

 

15.000,00

2

9200

62600

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ- equipmanet informàtic

15.000,00

 

 

 

 

15.000,00

6

3230

61901

REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA.- pati CEIP S. Lluis

99.000,00

 

54.000,00

 

 

45.000,00

6

3370

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR.- Skatepark

180.000,00

140.000,00

0,00

0,00

76102

40.000,00

6

9240

60900

ALTRES INV.NOVES EN INFR.- pressupostos participatius 2022

100.000,00

0,00

0,00

0,00

 

100.000,00

7

1710

63200

PARCS INFANTILS

80.000,00

0,00

0,00

0,00

 

80.000,00

5

1533

62200

SOSTRE NAU POLIGON

100.000,00

 

 

 

 

100.000,00

5

4320

62900

EDIFICI PUNTA PRIMA CO-WORKING I ZONA VERDA

30.000,00

 

 

 

 

30.000,00

1

1531

62500

PAPERERES BINIBECA

3.500,00

 

 

 

 

3.500,00

1

1531

60903

PERFORACIÓ I CANALITZACIÓ POU BINISAFUA

180.000,00

 

 

 

 

180.000,00

3

3420

63200

PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2022-Paret camp futbol

62.000,00

0,00

 

 

 

62.000,00

1

1510

68100

REVERSIÓ PARCELES POLIGON

75.000,00

 

 

 

 

75.000,00

1

9330

68201

ADQUISICIÓ DE PATRIMONI

300.000,00

 

 

 

 

300.000,00

1

1531

61900

PASSEIG MARÍTIM PUNTA PRIMA (FASE 2)

93.000,00

 

 

0,00

 

93.000,00

4

2310

62200

CONVERSIÓ EDIFICI SERVEIS SOCIALS

18.600,00

 

 

 

 

18.600,00

2

1532

60900

PARKING BINIFADET

21.000,00

 

 

 

 

21.000,00

6

3231

62300

COL·LECTOR CALEFACCIÓ ESCOLETA

10.000,00

 

 

 

 

10.000,00

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

3.018.965,58

831.220,58

239.055,00

59.055,75

 

1.889.634,25

4

2311

75300

A ENTITATS PÚBLIQUES I ALTRES.- segona planta Geriàtric

100.000,00

 

 

 

 

100.000,00

7

1723

76701

A CIM.- Instal·lació punts recàrrega vehicles electrics

24.500,00

 

 

 

 

24.500,00

6

3341

78901

A FAMILIAS I INSTITUCIONS - Conveni C.C.E. prèstac

25.000,00

 

 

 

 

25.000,00

 

 

 

TOTAL CAPITOL 7

149.500,00

0,00

0,00

0,00

 

149.500,00

 

 

 

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

3.168.465,58

831.220,58

239.055,00

59.055,75

 

3.168.465,58

 

 

 

FINANÇAMENT PRÒPI

 

 

 

 

 

2.039.134,25

 

 

 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL I ALTRE FINANÇAMENT

 

 

 

 

 

1.129.331,33

MODIFICACIÓ DE LA BASE D'EXECUCIÓ 32.8 DEL PRESSUPOST 2022

«BASE 32. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTE

(...) 8. S'estableixen les aportacions que es preveu realitzar a les diferents entitats de les que forma part l'Ajuntament:

Org.

Prog.

Ec.

ENTITAT

IMPORT

4

2310

48900

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

64.000,00

4

2310

48902

FUNDACIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

9.750,00

6

3321

48902

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA MENORCA

1.000,00

7

1622

46700

CONSORCI RESIDUS

34.139,13

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposat directament recurs contenciós – administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'article 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril.

 Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella