Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 248528
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm.03/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió de l'article 177.2 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, al no haver-ne  presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament  elevat a definitiu l'acord plenari de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2022, sobre l'expedient de modificacions de crèdits que es relaciona a continuació i que ofereixen el següent resum per capítols:

Modificació de crèdit 03/2022 (exp. 213/2022):

Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

805.391,08

0,00

        0,00

805.391,08

2

714.613,14

            0,00

      12.000,00

702.613,14

3

4.000,00

            0,00

       0,00

     4.000,00

4

0,00

     4.103,81

       0,00

           4.103,81

5

4.000,00

            0,00

       0,00

     4.000,00

6

 892.473,51

     7.896,19

               0,00

       900.369,70

9

 0,00

            0,00

       0,00

            0,00

TOTAL

         2.420.477,13

   12.000,00

      12.000,00

     2.420.477,13

Contra el present acord, en virtut de lo disposat a l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 al 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

No obstant, i de conformitat a l' establert a l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l' interposició de tal recurs no suspendrà per ella mateixa la efectivitat de l'acta o acord impugnat.

 

Sant Joan, (a la data de la signatura electrònica: 3 de maig de 2022)

El batle Francesc Mestre Estelric