Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 135555
Elevació a definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Formentera, en la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2022, ha tractat el següent:

2.2.- PRP2022/91. DONAR COMPTE DE L'ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAR A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DE NUCLIS URBANS.

Atès que a la sessió de la Comissió Informativa competent, que va tenir lloc el passat dia 22 de febrer de 2022, hom va dictaminar l'assumpte present, de la manera següent:

“ 2.1.- PRP2022/91 DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DELS NUCLIS DES PUJOLS, SANT FERRAN, SANT FRANCESC I LA SAVINA

El secretari accidental dona compte, conforme l'article 161 el Reglament Orgànic del Consell Insular, de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina.

La tramitació d'aquest expedient s'inicià mitjançant acord pel Ple de la corporació en sessió de 23 de juliol de 2020, en què s'aprovà amb caràcter inicial la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina, i es publicà al BOIB núm. 130 de 23 de juliol de 2020, al tauler d'anuncis de l'oficina d'Atenció a la Ciutadania i al tauler virtual d'anuncis de la pàgina web del Consell www.consellinsulardeformentera.cat

Una vegada rebut l'informe preceptiu d'impacte de gènere per part de l'Institut Balear de la Dona i finalitzat el termini d'exposició pública i considerant que, tal com es desprèn del certificat de l'àrea de Registre d'entrada de documents de 13 de novembre de 2020, no consta que s'hagin registrat al·legacions, a data d'avui, a l'acord d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina.

En conseqüència, cal estar al següent:

PRIMER.- Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina.

SEGON.- Acceptar les propostes de millora presentades per l'Institut Balear de la Dona pel que fa a impacte de gènere en el llenguatge de l'ordenança, les quals no alteren el fons del document, i incorporar-les d'ofici a la redacció de l'Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina.

TERCER.- CONSIDERAR APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina, segons acord de Ple d'aprovació inicial de 23 de juliol de 2020, amb el contingut íntegre que figura a l'annex, i procedir a la publicació íntegra al BOIB, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el text refós de la Llei d'hisendes locals i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

 

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DELS NUCLIS URBANS DE L'ILLA DE FORMENTERA.

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Definició i objecte del servei

1.- L'objecte del servei és la regulació de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica, de tota classe o categoria, tant d'ús particular com de servei públic, a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l'illa de Formentera.

2.- Per a la regulació de l'estacionament de vehicles a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera, es seguirà la definició i delimitació del sòl urbà definida al text refós i planimetria de les Normes Subsidiàries (NNSS) de planejament del municipi de Formentera publicades al BOIB núm 110 del 18 de juny de 2020 o modificacions posteriors.

3.- El servei de regulació de l'estacionament té per finalitat la consecució d'un major equilibri entre l'oferta i la demanda d'estacionament a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera.

4.- Als efectes de la present ordenança es consideren sinònims els termes d'estacionament i d'aparcament.

Article 2

Excepcions

No estaran subjectes a aquesta ordenança els vehicles que es trobin en alguna de les situacions següents:

1.- Els vehicles autotaxis en servei que s'aturin per permetre la pujada o baixada de les persones usuàries.

2.- Els següents vehicles, sempre que acreditin la seva identitat:

a. Vehicles del cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i el cos de Policia Local.

b. Vehicles sanitaris, de bombers i/o bomberes i de protecció civil.

c. A la zona portuària de la Savina, la Policia Portuària i qualsevol vehicle oficial de l'Autoritat Portuària de Balears.

d. Vehicles dels serveis públics vinculats al Consell Insular de Formentera, al Govern de les Illes Balears o a l'Estat, quan estiguin de servei.

e. Vehicles de serveis d'interès general per a l'illa de Formentera, amb autorització prèvia i amb les condicions que es determinin.

f. Vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques de matriculació diplomàtica i consular, així com un vehicle assignat al servei d'una oficina consular dirigida per personal funcionari consular honorari, tot això a condició de reciprocitat.

g. Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

h. Vehicles de persones que per motius excepcionals, no permanents i justificats necessitin estacionar més temps del permès per la present ordenança.

i. A les zones reservades a l'efecte, les motocicletes i ciclomotors.

j. A les zones reservades a l'efecte i en horari de servei, els vehicles de transport de mercaderies.

k. Als punts de recàrrega de vehicles elèctrics, els vehicles elèctrics o híbrids endollables.

3.- Aquells vehicles que realitzin aturades o detencions que no tinguin consideració d'estacionament segons la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.

Article 3

Prohibicions

1.- Queda prohibit l'estacionament de vehicles de lloguer, sense contracte de lloguer signat entre l'empresa propietària del vehicle i una persona física o jurídica aliena a l'empresa, a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera.

La concessió de places d'aparcament per tal que aquestes empreses de lloguer puguin estacionar en exclusiva els vehicles que no estiguin llogats està regulada:

- Als nuclis urbans de l'illa de Formentera per l'Ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via pública per l'aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe a l'Illa de Formentera.

 

​​​​​​​- A la zona portuària de la Savina per autorització d'ocupació temporal o concessió administrativa atorgada per l'Autoritat Portuària de Balears.

2.- Els vehicles que per les seves dimensions ocupin més d'una plaça no podran aparcar a les zones habilitades per a l'estacionament regulat.

3.- Els remolcs no es podran aparcar a les zones habilitades per a l'estacionament regulat.

4.- Els quads no podran aparcar a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera.

 

Capítol II

Normes reguladores del servei

 

Secció I

Àrees i vies públiques del nucli des Pujols

 

Article 4

Tipologies d'estacionament regulat

S'estableixen dos tipologies d'estacionament regulat:

- Zona blava

- Zona blava 15' (alta rotació)

 

Article 5

Horari de regulació de l'estacionament

Les zones habilitades per a l'estacionament regulat romandran regulades les 24 hores del dia durant els mesos de maig a octubre.

Article 6

Condicions generals de l'estacionament regulat

1.- La regulació de l'estacionament contempla una única temporada:

- Temporada d'estiu: comprèn els mesos de maig a octubre.

2.- A les àrees i vies pavimentades, els vehicles hauran de ser estacionats dins de les places d'aparcament delimitades mitjançant senyalització horitzontal. A les àrees i vies no pavimentades, on les places d'aparcament no estiguin delimitades, els vehicles podran ser estacionats sempre que no dificultin la circulació o que no estigui prohibit per la senyalització vertical o horitzontal.

3.- En el moment d'estacionar, la persona conductora es proveirà d'un tiquet d'estacionament regulat. Per a la seva adquisició disposarà de dues possibilitats:

- Adquisició del tiquet d'estacionament regulat a un expenedor de tiquets.

- Adquisició d'un tiquet d'estacionament regulat electrònic a través d'una aplicació mòbil.

4.- En el tiquet d'estacionament regulat s'assenyalarà la zona d'estacionament, la matrícula del vehicle o el NIF de la persona titular del vehicle i la data i hora en la qual acabarà el permís d'estacionament.

5.- Un cop transcorregut el termini d'estacionament permès, l'aparcament queda prohibit i la persona conductora del vehicle estacionat queda subjecte a les sancions establertes en aquesta ordenança i en el Reglament General de Circulació.

6.- Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, fora de l'horari previst per a aquesta activitat, quedaran subjectes a la regulació de l'estacionament pròpia de la zona on es trobin situats.

7.- Per raons justificades d'interès públic, la Comissió de Govern podrà modificar la limitació horària establerta en cada zona. La reducció de la limitació horària podrà afectar a una part o al total de cada zona.

 

​​​​​​​Article 7

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, l'estacionament serà d'ús general, de pagament i limitat a una estada màxima de 24 hores consecutives en temporada d'estiu.

2.- El pagament del servei s'haurà de realitzar mitjançant una de les següents opcions:

a. - En el moment d'estacionar, complint l'horari següent:

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

b.- Pagament fix mensual.

3.- Per a estades curtes, a les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, els conductors disposaran d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava i a la zona blava 15'.

Article 8

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava 15'

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava 15', l'estacionament serà d'ús general, gratuït i limitat a una estada màxima de 15 minuts en l'horari següent:

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

2.- Els conductors disposaran en cada població d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava 15' i la zona blava.

Article 9

Senyalització de les zones d'estacionament regulat

Cadascuna de les àrees i vies públiques on s'apliqui la regulació de l'estacionament es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent i amb aquesta ordenança:

- A tots els accessos a les zones d'estacionament regulat s'identificarà la tipologia (zona blava o zona blava 15') mitjançant senyalització vertical.

- Les places d'aparcament estaran delimitades mitjançant senyalització horitzontal de color blau a la zona blava i a la zona blava 15'. A més, les places destinades a la zona blava 15' també inclouran el símbol (15') pintat en color blau.

- L'horari de regulació i/o cobrament de la zona es mostrarà a les màquines expenedores de tiquets.

- Per a la col·locació de la senyalització i les màquines expenedores de tiquets s'haurà de respectar la normativa aplicable en matèria de supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Article 10

Import de la taxa

La taxa a aplicar, juntament amb les bonificacions, seran les vigents en cada moment en l'Ordenança Fiscal corresponent.

 

Secció II

Àrees i vies públiques dels nuclis de Sant Ferran i Sant Francesc

 

Article 11

Tipologies d'estacionament regulat

S'estableixen dos tipologies d'estacionament regulat:

- Zona blava

- Zona blava 15' (alta rotació)

 

Article 12

Horari de regulació de l'estacionament

Les zones habilitades per a l'estacionament regulat romandran regulades les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Article 13

Condicions generals de l'estacionament regulat

1.- La regulació de l'estacionament diferencia dues temporades:

- Temporada d'hivern: comprèn els mesos de novembre a abril.

- Temporada d'estiu: comprèn els mesos de maig a octubre.

2.- A les àrees i vies pavimentades, els vehicles hauran de ser estacionats dins de les places d'aparcament delimitades mitjançant senyalització horitzontal. A les àrees i vies no pavimentades, on les places d'aparcament no estiguin delimitades, els vehicles podran ser estacionats sempre que no dificultin la circulació o que no estigui prohibit per la senyalització vertical o horitzontal.

3.- En el moment d'estacionar, la persona conductora es proveirà d'un tiquet d'estacionament regulat. Per a la seva adquisició disposarà de dues possibilitats:

- Adquisició del tiquet d'estacionament regulat a un expenedor de tiquets.

- Adquisició d'un tiquet d'estacionament regulat electrònic a través d'una aplicació mòbil.

4.- En el tiquet d'estacionament regulat s'assenyalarà la zona d'estacionament, la matrícula del vehicle o el NIF de la persona titular del vehicle i la data i hora en la qual acabarà el permís d'estacionament.

5.- Un cop transcorregut el termini d'estacionament permès, l'aparcament queda prohibit i la persona conductora del vehicle estacionat queda subjecte a les sancions establertes en aquesta ordenança i en el Reglament General de Circulació.

6.- Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, fora de l'horari previst per a aquesta activitat, quedaran subjectes a la regulació de l'estacionament pròpia de la zona on es trobin situats.

7.- Per raons justificades d'interès públic, la Comissió de Govern podrà modificar la limitació horària establerta en cada zona. La reducció de la limitació horària podrà afectar a una part o al total de cada zona.

Article 14

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, l'estacionament serà d'ús general, de pagament i limitat a una estada màxima de 24 hores consecutives en temporada d'estiu i 72 hores consecutives en temporada d'hivern.

2.- El pagament del servei s'haurà de realitzar mitjançant una de les següents opcions:

b– En el moment d'estacionar, complint l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Diumenges i festius, aparcament gratuït.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

b.- Pagament fix mensual.

3.- Per a estades curtes, a les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, els conductors disposaran en cada població d'un tiquet gratuït al dia per a una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava i a la zona blava 15'.

Article 15

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava 15'

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava 15', l'estacionament serà d'ús general, gratuït i limitat a una estada màxima de 15 minuts en l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

2.- Els conductors disposaran en cada població d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava 15' i la zona blava.

​​​​​​​​​​​​​​Article 16

Senyalització de les zones d'estacionament regulat

Cadascuna de les àrees i vies públiques on s'apliqui la regulació de l'estacionament es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent i amb aquesta ordenança:

- A tots els accessos a les zones d'estacionament regulat s'identificarà la tipologia (zona blava o zona blava 15') mitjançant senyalització vertical.

- Les places d'aparcament estaran delimitades mitjançant senyalització horitzontal de color blau a la zona blava i a la zona blava 15'. A més, les places destinades a la zona blava 15' també inclouran el símbol (15') pintat en color blau.

- L'horari de regulació i/o cobrament de la zona es mostrarà a les màquines expenedores de tiquets.

- Per a la col·locació de la senyalització i les màquines expenedores de tiquets s'haurà de respectar la normativa aplicable en matèria de supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Article 17

Import de la taxa

La taxa a aplicar, juntament amb les bonificacions, seran les vigents en cada moment en l'Ordenança Fiscal corresponent.

 

Secció III

Àrees i vies públiques del nucli de la Savina, excepte la zona portuària

 

Article 18

Tipologies d'estacionament regulat

S'estableixen quatre tipologies d'estacionament regulat:

- Zona blava

- Zona blava 15' (alta rotació)

- Zona verda

- Aparcament dissuasori

 

Article 19

Horari de regulació de l'estacionament

Les zones habilitades per a l'estacionament regulat romandran regulades les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Article 20

Condicions generals de l'estacionament regulat

1.- La regulació de l'estacionament diferencia dues temporades:

- Temporada d'hivern: comprèn els mesos de novembre a abril.

- Temporada d'estiu: comprèn els mesos de maig a octubre.

2.- A les àrees i vies pavimentades, els vehicles hauran de ser estacionats dins de les places d'aparcament delimitades mitjançant senyalització horitzontal. A les àrees i vies no pavimentades, on les places d'aparcament no estiguin delimitades, els vehicles podran ser estacionats sempre que no dificultin la circulació o que no estigui prohibit per la senyalització vertical o horitzontal.

3.- En el moment d'estacionar, la persona conductora es proveirà d'un tiquet d'estacionament regulat. Per a la seva adquisició disposarà de dues possibilitats:

- Adquisició del tiquet d'estacionament regulat a un expenedor de tiquets.

- Adquisició d'un tiquet d'estacionament regulat electrònic a través d'una aplicació mòbil.

 

​​​​​​​4.- En el tiquet d'estacionament regulat s'assenyalarà la zona d'estacionament, la matrícula del vehicle o el NIF de la persona titular del vehicle i la data i hora en la qual acabarà el permís d'estacionament.

5.- Un cop transcorregut el termini d'estacionament permès, l'aparcament queda prohibit i la persona conductora del vehicle estacionat queda subjecte a les sancions establertes en aquesta ordenança i en el Reglament General de Circulació.

6.- Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, fora de l'horari previst per a aquesta activitat, quedaran subjectes a la regulació de l'estacionament pròpia de la zona on es trobin situats.

7.- Per raons justificades d'interès públic, la Comissió de Govern podrà modificar la limitació horària establerta en cada zona. La reducció de la limitació horària podrà afectar a una part o al total de cada zona.

Article 21

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, l'estacionament serà d'ús general, de pagament i limitat a una estada màxima de 24 hores consecutives en temporada d'estiu i 72 hores consecutives en temporada d'hivern.

2.- El pagament del servei s'haurà de realitzar mitjançant una de les següents opcions:

a.- En el moment d'estacionar, complint l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Diumenges i festius, aparcament gratuït.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

b.- Pagament fix mensual.

3.- Per a estades curtes, a les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, els conductors disposaran d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava i a la zona blava 15'.

Article 22

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava 15'

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava 15', l'estacionament serà d'ús general, gratuït i limitat a una estada màxima de 15 minuts en l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

2.- Els conductors disposaran en cada població d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava 15' i la zona blava.

Article 23

Condicions de l'estacionament regulat en zona verda

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona verda, l'estacionament serà d'ús exclusiu per a vehicles autoritzats, de pagament i limitat a una estada màxima.

2.- Podran disposar d'autorització els vehicles dels següents titulars:

- Persones físiques residents a la Savina.

- Persones físiques residents a Formentera, no residents a la Savina.

- Persones físiques propietàries d'un bé immoble a la Savina.

- Persones físiques arrendatàries d'un bé immoble a la Savina per un temps igual o superior a 3 mesos.

- Empreses i persones autònomes amb domicili social a Formentera.

- Empreses i persones autònomes no radicades a Formentera.

3.- Les autoritzacions d'aparcament atorgades a persones físiques aniran referides a la matrícula d'un vehicle concret.

4.- Les autoritzacions d'aparcament atorgades a empreses o autònoms aniran referides o bé a la matrícula d'un vehicle en concret o bé al NIF de l'empresa.

5.- El Consell Insular de Formentera entregarà una única autorització per titular, prèvia sol·licitud i comprovació del compliment dels requisits que s'estableixen per a cada cas en l'Annex 1.

6.- El pagament del servei es realitzarà abonant un import fix mensual.

7.- Estada màxima d'estacionament permès:

a.- Podran estacionar un màxim de 15 dies consecutius tant en temporada d'estiu com en temporada d'hivern:

- Les persones físiques residents a la Savina.

b.- Podran estacionar un màxim de 24 hores consecutives en temporada d'estiu i 72 hores consecutives en temporada d'hivern:

- Persones físiques residents a Formentera, no residents a la Savina.

- Persones físiques propietàries d'un bé immoble a la Savina.

- Persones físiques arrendatàries d'un bé immoble a la Savina per un temps igual o superior a 3 mesos.

- Empreses i persones autònomes amb domicili social a Formentera.

- Empreses i persones autònomes no radicades a Formentera.

 

Article 24

Condicions de l'estacionament regulat en l'aparcament dissuasori

Aquesta ordenança també resultarà d'aplicació a les zones d'ús públic degudament identificades i senyalitzades com aparcament dissuasori, on l'estacionament serà d'ús general, gratuït i limitat a una estada màxima de 5 dies consecutius.

Article 25

Senyalització de les zones d'estacionament regulat

Cadascuna de les àrees i vies públiques on s'apliqui la regulació de l'estacionament es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent i amb aquesta ordenança:

- A tots els accessos a les zones d'estacionament regulat s'identificarà la tipologia (zona blava, zona blava 15', zona verda o aparcament dissuasori) mitjançant senyalització vertical.

- Les places d'aparcament estaran delimitades mitjançant senyalització horitzontal de color blau a la zona blava i a la zona blava 15' i de color verd a la zona verda. A més, les places destinades a la zona blava 15' també inclouran el símbol (15') pintat en color blau..

- L'horari de regulació i/o cobrament de la zona es mostrarà a les màquines expenedores de tiquets.

- Per a la col·locació de la senyalització i les màquines expenedores de tiquets s'haurà de respectar la normativa aplicable en matèria de supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Article 26

Import de la taxa

La taxa a aplicar, juntament amb les bonificacions, seran les vigents en cada moment en l'Ordenança Fiscal corresponent.

 

Secció IV

Àrees i vies públiques de la zona portuària de la Savina

 

Article 27

Condició prèvia per a la regulació de l'aparcament

Les disposicions contingudes en aquesta secció seran d'aplicació sempre que el Consell Insular de Formentera disposi d'autorització o concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic portuari atorgada per l'Autoritat Portuària de Balears.

Article 28

Tipologies d'estacionament regulat

S'estableix una única tipologia d'estacionament regulat:

- Zona blava.

 

​​​​​​​Article 29

Horari de regulació de l'estacionament

Les zones habilitades per a l'estacionament regulat romandran regulades les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Article 30

Condicions generals de l'estacionament regulat

1.- La regulació de l'estacionament diferencia dues temporades:

- Temporada d'hivern: comprèn els mesos de novembre a abril.

- Temporada d'estiu: comprèn els mesos de maig a octubre.

2.- A la zona blava i zona blava 15', els vehicles hauran de ser estacionats dins de les places d'aparcament delimitades mitjançant senyalització horitzontal.

3.- En el moment d'estacionar, la persona conductora es proveirà d'un tiquet d'estacionament regulat. Per a la seva adquisició disposarà de dues possibilitats:

- Adquisició del tiquet d'estacionament regulat a un expenedor de tiquets.

- Adquisició d'un tiquet d'estacionament regulat electrònic a través d'una aplicació mòbil.

4.- En el tiquet d'estacionament regulat s'assenyalarà la zona d'estacionament, la matrícula del vehicle o el NIF de la persona titular del vehicle i la data i hora en la qual acabarà el permís d'estacionament.

5.- Un cop transcorregut el termini d'estacionament permès, l'aparcament queda prohibit i la persona conductora del vehicle estacionat queda subjecte a les sancions establertes en aquesta ordenança i en el Reglament de Servei, Policia i Règim dels Ports de la C.A.G.P.

6.- Per raons justificades d'interès públic i amb el vistiplau de l'Autoritat Portuària de Balears, la Comissió de Govern podrà modificar la limitació horària establerta a cada zona. La reducció de la limitació horària podrà afectar una part o el total de cada zona.

Article 31

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, l'estacionament serà d'ús general, de pagament i limitat a una estada màxima de 24 hores consecutives en temporada d'estiu i 72 hores consecutives en temporada d'hivern.

2.- El pagament del servei s'haurà de realitzar mitjançant una de les següents opcions:

a. - En el moment d'estacionar, complint l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Diumenges i festius, aparcament gratuït.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

b.- Pagament fix mensual, sense que en cap cas pugui excedir el termini de vigència de l'autorització o concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic portuari atorgada per l'Autoritat Portuària de Balears.

3.- Per a estades curtes, a les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava, els conductors disposaran d'un tiquet gratuït al dia per a una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava i a la zona blava 15'.

Article 32

Condicions de l'estacionament regulat en zona blava 15'

1.- A les zones d'estacionament degudament identificades i senyalitzades com a zona blava 15', l'estacionament serà d'ús general, gratuït i limitat a una estada màxima de 15 minuts en l'horari següent:

- Temporada d'hivern: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

- Temporada d'estiu: cada dia de la setmana, sense excepció, de 9 a 21 hores.

2.- Els conductors disposaran en cada població d'un tiquet gratuït al dia per una estada màxima de 15 minuts. Aquest tiquet serà vàlid a la zona blava 15' i la zona blava.

 

​​​​​​​Article 33

Senyalització de les zones d'estacionament regulat

Cadascuna de les àrees i vies públiques on s'apliqui la regulació de l'estacionament se senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent i amb aquesta ordenança:

- A tots els accessos a les zones d'estacionament regulat s'identificarà la tipologia (zona blava o zona blava 15') mitjançant senyalització vertical.

- Les places d'aparcament estaran delimitades mitjançant senyalització horitzontal de color blau en la zona blava i a la zona blava 15'. A més, les places destinades a la zona blava 15' també inclouran el símbol (15') pintat en color blau.

- Els horaris de regulació i cobrament de la zona blava es mostrarà a les màquines expenedores de tiquets.

- Per a la col·locació de la senyalització i les màquines expenedores de tiquets s'haurà de respectar la normativa aplicable en matèria de supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Article 34

Import de la taxa

La taxa a aplicar, juntament amb les bonificacions, seran les vigents en cada moment en l'Ordenança Fiscal corresponent i en cap cas podran superar les tarifes màximes aprovades en l'autorització o concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic portuari atorgada per l'Autoritat Portuària de Balears.

Secció V

Àrees i vies públiques de la resta de nuclis urbans de l'illa de Formentera

 

Article 35

Tipologies d'estacionament regulat

S'estableix una tipologia d'estacionament regulat:

- Aparcament controlat

Article 36

Horari de regulació de l'estacionament

Les zones habilitades per a l'estacionament regulat romandran regulades les 24 hores del dia durant els mesos de maig a octubre.

Article 37

Condicions de l'estacionament regulat en zona d'aparcament controlat

1.- Aquesta secció resultarà d'aplicació a les zones d'ús públic degudament identificades i senyalitzades com aparcament, on l'estacionament serà d'ús general i gratuït.

2.- A les àrees i vies pavimentades, els vehicles hauran de ser estacionats dins de les places d'aparcament delimitades mitjançant senyalització horitzontal.

3.- A les àrees i vies no pavimentades, on les places d'aparcament no estiguin delimitades, els vehicles podran ser estacionats de manera que no dificultin la circulació o que no estigui prohibit per la senyalització vertical o horitzontal.

4.- Per l'estacionament s'hauran de complir les condicions establertes en aquesta ordenança i en el Reglament General de Circulació i l'Ordenança Municipal de Circulació (BOIB núm. 81 de 31 de maig de 2007).

 

Capítol III

règim sancionador

 

Article 38

Aspectes generals

1.- Constitueixen infracció sancionable, d'acord amb la present ordenança, totes aquelles tipificades en els articles 40 i 41.

2.- El règim sancionador del present capítol s'aplicarà sense perjudici d'allò que preveuen:

a.- El Reglament General de Circulació (Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre) a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera, excepte a la zona portuària.

b.- El Reglament de Servei, Policia i Règim dels Ports de la C.A.G.P. (Ordre Ministerial de 12 de juny de 1976) a la zona portuària de la Savina.

 

Article 39

Inspecció i denúncia de les infraccions

Les infraccions de la present ordenança seran denunciades, al lloc on s'hagi produït la infracció, per:

a.- La Policia Local, d'ofici o a instàncies de les persones controladores de l'aparcament regulat, a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera, excepte a la zona portuària.

b.- Les persones controladores de l'aparcament regulat a les àrees i vies públiques dels nuclis de l'illa de Formentera, excepte a la zona portuària.

c.- La Policia Portuària, d'ofici o a instàncies de la Policia Local o de les persones controladores d'aparcament regulat, a la zona portuària la Savina.

 

Article 40

Infraccions

1.- Són infraccions LLEUS les conductes següents:

L1.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, sense haver adquirit el tiquet que l'autoritza.

L2.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, i col·locar un tiquet d'autorització incorrecte.

L3.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, i mantenir estacionat el vehicle en excés sobre el temps màxim autoritzat pel tiquet.

L4.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, i mantenir estacionat el vehicle en excés sobre el temps màxim permès per la present ordenança.

L5.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, sense respectar les places d'aparcament delimitades amb senyalització horitzontal.

L6.- Estacionar el vehicle en una zona verda (residencial), sense estar autoritzat.

L7.- Estacionar una motocicleta, ciclomotor o bicicleta en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, sense respectar les places d'aparcament habilitades per aquests tipus de vehicles.

2.- Són infraccions GREUS les conductes següents:

G1.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, havent manipulat o falsificat el tiquet d'autorització.

G2.- Estacionar el vehicle en una zona habilitada per a l'estacionament regulat, sense respectar les places d'aparcament delimitades amb senyalització horitzontal i obstaculitzant la circulació o l'estacionament a altres persones usuàries de la via pública.

 

Article 41

Incompliment de les prohibicions

Constitueixen també infracció, als efectes d'aquesta ordenança, l'incompliment de les prohibicions de l'article 3.

Article 42

Sancions

1.- Les infraccions tipificades com a LLEUS en l'article 40 seran sancionades amb una multa de noranta (90) euros.

2.- Les infraccions tipificades com a GREUS en l'article 40 seran sancionades amb una multa de dos-cents (200) euros.

3.- L'incompliment de la prohibició de l'article 3.1 es sancionarà d'acord l'article 38 de l'Ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via pública per l'aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe a l'Illa de Formentera, de 13 d'agost de 2013 i publicada al BOIB núm. 113.

4.- L'incompliment de les prohibicions dels articles 3.2, 3.3 i 3.4, considerades infracció greu G3, G4 i G5 respectivament, es sancionaran amb una multa de dos-cents (200) euros.

Article 43

Anul·lació de les denúncies

1.- Les denúncies realitzades pels fets previstos a l'article 40.1-L3 d'aquesta ordenança, podran ser anul·lades, mitjançant el pagament (a la màquina expenedora de tiquets) de l'import que determini l'ordenança fiscal corresponent, sempre i quan no hagin transcorregut més de seixanta (60) minuts des de la pràctica de la denúncia.

2.- El present article no serà d'aplicació a les denuncies per infraccions comeses a les àrees i vies públiques de la zona portuària de la Savina.

Article 44

Reducció de l'import de les sancions

1.- A les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina, excepte a la zona portuària, segons l'article 80 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, les denúncies realitzades pels fets previstos en els articles 40 i 41 tindran una reducció de la sanció del 50 % si es realitza el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l'acte d'entrega del butlletí de denúncia o dins del termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent a la notificació.

Aquest pagament voluntari donarà per conclòs el procediment sancionador amb les següents conseqüències:

- La renúncia a formular al·legacions. En el cas que foren formulades es consideraran com a no presentades.

- La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament.

2.- A la zona portuària de la Savina, segons el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, les denúncies realitzades pels fets previstos en els articles 40 i 41 tindran una reducció de la sanció del:

a) 50% si es realitza el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l'acte d'entrega del butlletí de denúncia o dins del termini de 15 dies naturals contats des del dia següent a la notificació.

b) 20% si es realitza el pagament voluntari de la multa a l'inici de l'expedient sancionador.

Aquest pagament voluntari donarà per conclòs el procediment sancionador.

Article 45

Retirada i dipòsit del vehicle

1.- La Policia Local podrà procedir, si la persona obligada a això no ho fes i a instància de la Policia Portuària a la zona portuària, a la retirada del vehicle de la via i el seu dipòsit en el lloc que es designi en els següents casos:

- Quan un vehicle romangui estacionat en una zona habilitada per a l'estacionament regulat sense col·locar el tiquet que l'autoritza.

- Quan un vehicle estacionat en una zona habilitada per a l'estacionament regulat excedeixi el triple del temps abonat conforme a l'establert en la present ordenança i en la corresponent ordenança fiscal.

2.- Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle per qualsevol de les causes recollides en l'apartat anterior, seran per compte de la persona titular, arrendatària o conductora habitual, segons el cas, que haurà d'abonar-les com a requisit previ a la devolució del vehicle.

Disposició transitòria

Les autoritzacions d'estacionament que estiguessin vigents al mes de març, mantindran la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020. En cas que la seva vigència fos posterior al 31 de desembre de 2020 mantindran la seva vigència durant el termini fixat en el seu atorgament.

Les autoritzacions d'estacionament atorgades entre el mes de març de 2020 i l'entrada en vigor de la present ordenança reguladora mantindran la seva vigència durant el termini fixat en el seu atorgament.

Disposició Derogatòria

Queda derogada l'Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina, la qual fou publicada al BOIB número 23 de 17/02/2015 i modificada per acord del Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d'abril de 2016 (BOIB 49, de 19 d'abril de 2016).

Queden també derogades totes les disposicions municipals del mateix rang que aquesta Ordenança, o d'un rang inferior, que siguin incompatibles amb el que estableix aquesta norma, s'hi oposin o la contradiguin.

Disposició final

De conformitat amb el que disposa l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'acord d´aprovació inicial de la present ordenança tindrà efectes executius, pels motius econòmics i de fons que s'assenyalen en la part expositiva de l'acord d'aprovació, tot això en relació al que ha suposat i suposa l'estat d'alarma derivat del Reial decret 463/2020, de 14 de març i les conseqüències que comporta, de tot ordre i, una volta acabat l'estat l'alarma, les seues conseqüències, i el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La present Ordenança, un cop aprovada definitivament, tendrà vigència indefinida i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears sempre que hagi transcorregut el termini que assenyala l'article 113.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

ANNEX 1

Requisits per a la concessió d'autoritzacions d'aparcament a zona verda

Els requisits i la documentació a presentar per a cada cas són:

Persones físiques residents a la Savina

Requisits:

- Empadronament a la Savina de la persona titular o persona conductora del vehicle

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- Pagar l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Consell Insular de Formentera

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

- Opcional: últim rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat corresponent al Consell Insular de Formentera o, quan encara no se n'hagués emès cap per tractar-se de vehicles nous o d'alta recent al padró fiscal de Formentera, acreditació d'aquesta. En cas de trobar-se exempt/a del pagament d'aquest impost, acreditació d'aquesta circumstància

Persones físiques residents a Formentera, no residents a la Savina

Requisits:

- Empadronament a l'illa de Formentera de la persona titular o persona conductora del vehicle

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- Pagar l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Consell Insular de Formentera

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

- Opcional: últim rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat corresponent al Consell Insular de Formentera o, quan encara no se n'hagués emès cap per tractar-se de vehicles nous o d'alta recent al padró fiscal de Formentera, acreditació d'aquesta. En cas de trobar-se exempt/a del pagament d'aquest impost, acreditació d'aquesta circumstància

 

​​​​​​​Persones físiques propietàries d'un bé immoble a la Savina

Requisits:

- Persona física propietària d'un bé immoble a La Savina

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

​​​​​​​Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Qualsevol document oficial d'acreditació de propietat d'un bé immoble a la Savina

- Permís de circulació del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

 

Persones físiques arrendatàries d'un bé immoble a la Savina per un temps igual o superior a 3 mesos

Requisits:

- Persona física arrendatària d'un bé immoble a la Savina, per un període de temps igual o superior a 3 mesos

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- Que la persona propietària del bé immoble no disposi d'una autorització en vigor per al mateix immoble

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Contracte de lloguer d'un bé immoble de la Savina per temps igual o superior a tres mesos

- Permís de circulació del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

 

Empreses o persones autònomes amb domicili social a Formentera

Empreses, persones autònomes i persones treballadores per compte propi, amb domicili social a l'illa de Formentera.

Requisits:

- Seu social radicada a Formentera

- Vehicles a nom de l'empresa/persona autònoma

- Els vehicles han de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- CIF/DNI de l'empresa

- Targeta d'identificació fiscal de l'empresa, o constitució de societat civil, o comunitat de béns, o presentació del model 036/037 de la AEAT, o certificat de la situació d'Alta a l'IAE de l'AEAT

- Permís de circulació del vehicle

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer destinat a l'ús de l'empresa, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

 

​​​​​​​Empreses o persones autònomes no radicades a Formentera

Empreses, persones autònomes i persones treballadores per compte propi, no radicades a Formentera.

Requisits:

- Comptar temporalment amb un centre d'activitat propi radicat a l'illa de Formentera

- Vehicles a nom de l'empresa/persona autònoma

- Els vehicles han de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- CIF/DNI de l'empresa

- Targeta d'identificació fiscal de l'empresa, o constitució de societat civil, o comunitat de béns, o presentació del model 036/037 de l'AEAT, o certificat de la situació d'Alta a l'IAE de l'AEAT

- Permís de circulació del vehicle

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer destinat a l'ús de l'empresa, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor”

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (10 de març de 2022)

La presidenta

Ana Juan Torres