Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 135539
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Formentera, en la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2022, ha adoptat l'acord següent:

3.1.4.- PRP2022/90. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DELS NUCLIS DES PUJOLS, SANT FERRAN, SANT FRANCESC I LA SAVINA.

...

Sotmès a votació dels 15 membres presents dels 17 que formen Ple de la corporació, per més de la majoria absoluta, amb la següent composició i votació: el vot a favor dels 5 representants presents del grup polític Gent x Formentera i dels 5 representants del grup polític PSIB-PSOE (que formen l'equip de Govern), i l'abstenció dels 5 representants presents del grup polític Sa Unió de Formentera PP- Compromís, adopta, sobre la base de la proposta transcrita, el següent

ACORD

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT l'al·legació presentada en data 11 d'agost de 2020 i amb RGE 16293 pel Sr. EMT amb DNI *****87X mitjançant la qual incorpora un escrit del Sr. LYAS amb NIE.*****04S en representació de l'entitat ARVAL, SAU, sobre la base de l'argumentació exposada a l'informe dels serveis tècnics de mobilitat de 15 de febrer de 2022.

Segon.- APROVAR amb caràcter definitiu, la redacció final del text de LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DELS NUCLIS DES PUJOLS, SANT FERRAN, SANT FRANCESC I LA SAVINA, una vegada resolta la reclamació presentada, amb la redacció que a continuació s'exposa a l'annex.

Tercer.- NOTIFICAR a l'interessar en contestació a les al·legacions presentades al RGE 16293 de data 11 d'agost de 2020 per al seu coneixement.

Quart.- PUBLICAR l'esmentat acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança al BOIB, tauler d'anuncis i pàgina web de la corporació, entrant en vigor segons el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i, l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

ANNEX ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ÀREES I VIES PÚBLIQUES DELS NUCLIS DES PUJOLS, SANT FERRAN, SANT FRANCESC I LA SAVINA

Article 1

Fonament i naturalesa

A l'empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.u del RD Legislatiu 2/2004 del 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, el Consell Insular de Formentera estableix la taxa d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina, la qual es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2

Fet imposable

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l'aprofitament especial del domini públic que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques senyalitzades com a zona blava o verda als nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina.

2.- Als efectes d'exigibilitat d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle que no constitueixi una detenció o aturada segons la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.

Article 3

Excepcions

No està subjecte a la taxa l'estacionament dels següents vehicles:

1.- Els vehicles autotaxis en servei que s'aturin per permetre la pujada o baixada de les persones usuàries.

2.- Els vehicles elèctrics, prèvia petició al Consell.

3.- Els següents vehicles, sempre que acreditin la seva identitat:

a. Vehicles del cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i el cos de Policia Local.

b. Vehicles sanitaris, de bombers i de protecció civil.

c. A la zona portuària de La Savina, la Policia Portuària i qualsevol vehicle oficial de l'Autoritat Portuària de Balears.

d. Vehicles dels serveis públics vinculats al Consell Insular de Formentera, al Govern de les Illes Balears o a l'Estat, quan estiguin de servei.

e. Vehicles de serveis d'interès general per a l'illa de Formentera, prèvia autorització i amb les condicions que es determinin.

f. Vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques de matriculació diplomàtica i consular, així com un vehicle assignat al servei d'una oficina consular dirigida per personal funcionari consular honorari, tot això a condició de reciprocitat.

g. Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

h. Vehicles de persones físiques o jurídiques que per motius excepcionals, no permanents i justificats necessitin estacionar més temps del permès per la present ordenança.

i. A les zones reservades a l'efecte, les motocicletes i ciclomotors.

j. A les zones reservades a l'efecte i en horari de servei, els vehicles de transport de mercaderies.

 

Article 4

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones conductores de vehicles estacionats a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina regulades com a zona blava o verda.

Article 5

Import de la taxa

1.- Les tarifes de la taxa per unitat de temps en zona blava seran:

- Import per hora:               1,20€

- Import per minut:             0,02€

- Pagament mínim:             0,30€

- Anul·lació de denúncia:   3,00€

2.- L'import fix mensual per a les zones d'estacionament regulat de les poblacions des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina seran:

- Temporada d'hivern (comprèn els mesos de novembre a abril): 100€/mes

- Temporada d'estiu (comprèn els mesos de maig a octubre): 200€/mes

 

Article 6

Beneficis fiscals

1.- Els vehicles híbrids, prèvia petició al Consell, disposaran d'una bonificació del 50% en les tarifes de la taxa per unitat de temps en zona blava:

- Import per hora:    0,60€

- Import per minut:  0,01€

- Pagament mínim:  0,15€

2.- Es beneficiaran d'una bonificació del 100% del pagament fix mensual de l'article 5.2. les següents persones:

- Persones físiques residents a la Savina.

- Persones físiques residents a Formentera, no residents a la Savina.

- Empreses i persones autònomes amb domicili social a Formentera.

3.- Es beneficiaran d'una bonificació del 85% del pagament fix mensual de l'article 5.2. les persones físiques de l'apartat 2 anterior que disposin d'un vehicle sota la modalitat d'arrendament financer o similar.

4.- Es beneficiaran d'una bonificació del 50% del pagament fix mensual de l'article 5.2. les següents persones:

- Persones físiques propietàries d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina.

- Persones físiques arrendatàries d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina per un temps igual o superior a 3 mesos.

- Empreses i persones autònomes no radicades a Formentera.

5.- Els propietaris d'hotels i resta d'establiments d'estades turístiques ubicats en els nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina que adquireixin les autoritzacions d'estacionament en el nucli on estigui ubicat l'establiment per tal de poder posar-les a disposició dels seus clients, es beneficiaran d'una bonificació del 25% en les tarifes de la taxa per unitat de temps en zona blava:

- Import per hora:   0,90€

6.- Les persones físiques podran gaudir d'una única bonificació, aquesta serà per a un màxim de 12 mesos consecutius (renovable al finalitzar el període) i anirà referida a la matrícula d'un vehicle concret.

7.- Les empreses i els treballadors i treballadores autònoms podran gaudir de fins a quatre bonificacions, una per a cada població amb aparcament regulat. En el cas de disposar d'una oficina o local comercial en un nucli amb aparcament regulat podrà disposar d'una autorització extra. Les bonificacions seran per a un màxim de 12 mesos consecutius (renovables al finalitzar el període) i aniran referides o bé a la matrícula d'un vehicle concret o bé al NIF de l'empresa.

8.- Per raons justificades, la Comissió de Govern podrà ampliar el nombre d'autoritzacions amb bonificació per empreses i treballadors autònoms.

9.- Les persones físiques o jurídiques que es vulguin acollir a alguna de les bonificacions anteriors hauran d'acreditar el compliment dels requisits que s'estableixen per a cada cas a l'Annex 1.

10.- Les bonificacions seran d'aplicació en els tiquets d'estacionament regulat adquirits a un expenedor de tiquets.

Disposició addicional.

Acreditació de les bonificacions en l'estacionament regulat de la Savina.

De conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d´1 d'octubre, del procediment administratiu Comú, en els formularis de sol·licitud de la bonificació prevista a l'article 6 de l'Ordenança present, ja siguin per primera vegada o de renovació de les ja concedides, s'indicarà de manera ben patent per a les persones interessades, que tret que es notifiqui expressament que cal aportar nova documentació per no ser completa l'aportada o que l'aportada originàriament obliga a denegar-la sense més tràmits, s'entendran atorgades en tots els casos les bonificacions sol·licitades -o les renovacions, segons correspongui- per silenci administratiu amb caràcter general. I a tals efectes, la pròpia sol·licitud valdrà com a justificant acreditatiu de la concessió de la bonificació per silenci, conforme a l'article 43.4 de la citada Llei 30/1992 i, en el que correspongui, els articles 103 i 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Les bonificacions atorgades per silenci administratiu seran efectives en el termini màxim de dos dies.

Mitjançant el corresponent Decret de Presidència que s'expedirà amb caràcter quinzenal o, com a molt, mensual i tendrà caràcter general, hom dictarà les resolucions expresses corresponents on es contindran les dades individuals relatives a les corresponents sol·licituds, ja sigui per a noves bonificacions, ja sigui per a renovació de les ja concedides. En aquest Decret s'especificaran degudament les dades individuals relatives a cada sol·licitud i quedarà palesat, per qüestions de seguretat jurídica i fefaença, quantes són noves i quantes són per renovació. Pel que fa a les sol·licituds denegades, es dictaran resolucions individuals específiques, amb assenyalament dels corresponents recursos en via administrativa i judicial i només aquestes es notificaran individualment a les persones interessades.

Disposició transitòria

Les bonificacions atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança fiscal mantindran la seva vigència durant el termini fixat en el seu atorgament.

Disposició Derogatòria

L'entrada en vigor de la present Ordenança deroga l'anterior ordenança vigent, reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina (BOIB nº 26  de data 21 de febrer de 2015).

Disposició final

La present Ordenança, un cop aprovada definitivament, tindrà vigència indefinida i entrarà en vigor l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en compliment de l'article 103.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

ANNEX 1 Requisits per acollir-se a les bonificacions

Els requisits i la documentació a presentar per a cada cas són:

1.- Persones físiques residents a la Savina

1.1.- Bonificació del 100%

Requisits:

- Empadronament a la Savina de la persona titular o persona conductora del vehicle

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- Pagar l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Consell Insular de Formentera

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

- Opcional: últim rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat corresponent al Consell Insular de Formentera o, quan encara no se n'hagués emès cap per tractar-se de vehicles nous o d'alta recent al padró fiscal de Formentera, acreditació d'aquesta. En cas de trobar-se exempt del pagament d'aquest impost, acreditació d'aquesta circumstància

1.2.- Bonificació del 85%

Requisits:

- Empadronament a la Savina de la persona titular del contracte d'arrendament financer del vehicle o de la persona conductora

- Acreditació de ser titular d'un contracte d'arrendament financer del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Contracte d'arrendament financer del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

2.- Persones físiques residents a Formentera, no residents a la Savina

2.1.- Bonificació del 100%

Requisits:

- Empadronament a l'illa de Formentera de la persona titular o persona conductora del vehicle

- Acreditació de ser la persona propietària del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- Pagar l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Consell Insular de Formentera

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

- Opcional: últim rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica degudament pagat corresponent al Consell Insular de Formentera o, quan encara no se n'hagués emès cap per tractar-se de vehicles nous o d'alta recent al padró fiscal de Formentera, acreditació d'aquesta. En cas de trobar-se exempt del pagament d'aquest impost, acreditació d'aquesta circumstància

2.2.- Bonificació del 85%

Requisits:

- Empadronament a l'illa de Formentera de la persona titular del contracte d'arrendament financer del vehicle o de la persona conductora

- Acreditació de ser titular d'un contracte d'arrendament financer del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació destinat a l'ús particular i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Permís de circulació del vehicle destinat a ús particular

- Contracte d'arrendament financer del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

3.- Persones físiques propietàries d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina

Requisits:

- Persona física propietària d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina

- Acreditació de ser la persona propietària, de ser el titular d'un contracte d'arrendament del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Qualsevol document oficial d'acreditació de propietat d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina

- Permís de circulació del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer, contracte de lloguer corresponent

- En cas de tractar-se de vehicles sotmesos a arrendament financer, el contracte corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

4.- Persones físiques arrendatàries d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina per un temps igual o superior a 3 mesos

Requisits:

- Persona física arrendatària d'un bé immoble a es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina, per un període de temps igual o superior a 3 mesos

- Acreditació de ser la persona propietària, de ser el titular d'un contracte d'arrendament del vehicle o de ser-ne persona conductora

- El vehicle ha de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- Que la persona propietària del bé immoble no disposi d'una autorització en vigor per al mateix immoble

Documentació a presentar:

- Document d'identitat de la persona beneficiària

- Contracte de lloguer d'un bé immoble de es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc o la Savina per temps igual o superior a tres mesos

- Permís de circulació del vehicle

- Si n'és el cas, la pòlissa d'assegurança del vehicle amb la persona designada com a conductor/a habitual

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer, contracte de lloguer corresponent

- En cas de tractar-se de vehicles sotmesos a arrendament financer, el contracte corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

5.- Empreses o persones autònomes amb domicili social a Formentera

Empreses, persones autònomes i persones treballadores per compte pròpia, amb domicili social a l'illa de Formentera.

Requisits:

- Seu social radicada a Formentera

- Vehicles a nom de l'empresa/persona autònoma

- Els vehicles han de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

- Per a bonificació extra: disposar d'una oficina o local comercial en nucli urbà amb aparcament regulat

Documentació a presentar:

- CIF/DNI de l'empresa

- Targeta d'identificació fiscal de l'empresa, o constitució de societat civil, o comunitat de béns, o presentació del model 036/037 de la AEAT, o certificat de la situació d'Alta a l'IAE de l'AEAT

- Permís de circulació del vehicle

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer destinats a l'ús de l'empresa, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

- Per a bonificació extra: acreditar la propietat o contracte de lloguer d'una oficina o local comercial en nucli urbà amb aparcament regulat

6.- Empreses o persones autònomes no radicades a Formentera

Empreses, persones autònomes i persones treballadores per compte pròpia, no radicades a Formentera.

Requisits:

- Comptar temporalment amb un centre d'activitat propi radicat a l'illa de Formentera

- Vehicles a nom de l'empresa/persona autònoma

- Els vehicles han de disposar de permís de circulació i ITV en vigor

- No tenir deutes amb el Consell Insular en via de constrenyiment

Documentació a presentar:

- CIF/DNI de l'empresa

- Targeta d'identificació fiscal de l'empresa, o constitució de societat civil, o comunitat de béns, o presentació del model 036/037 de l'AEAT, o certificat de la situació d'Alta a l'IAE de l'AEAT

- Permís de circulació del vehicle

- En cas de tractar-se de vehicles de lloguer destinat a l'ús de l'empresa, contracte de lloguer corresponent

- Fitxa ITV del vehicle en vigor

7.- Propietaris d'hotels i resta d'establiments d'estades turístiques ubicats en els nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Requisits:

- Persona física o jurídica propietària o titular d'un hotel o establiment d'estades turístiques ubicat en els nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Documentació a presentar:

- CIF/DNI de la persona física o jurídica

- Qualsevol document oficial d'acreditació de propietat o titularitat d'un hotel o establiment d'estades turístiques en el nucli amb aparcament regulat on sol·licita l'autorització.

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres