Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 132373
Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària CE 01/22

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'edicte publicat en el Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) n. 16 de 17 de febrer de 2022, en relació al acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Manacor, en sessió ordinària de dia 14 de febrer de 2022, que va aprovar inicialment la modificació pressupostària CE 01/22.

Vist que el passat dia 10 de març de 2022 va finalitzar el termini per la presentació de reclamacions, sense que s'hagi presentat cap, se eleva a definitiu l'acord ressenyat objecte del present edicte, que queda aprovat íntegrament de la manera següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

CRÈDIT EXTRAORDINARI

ALTES

aplicació

descripció

 import

131

1610

6232201

SUBMINISTRAMENT POTABILITZADORA

3.632.151,34 €

131

1610

6192201

SECTORITZACIÓ FRANJA CENTRAL

1.192.844,61 €

131

1610

6222201

NAU PARCEL·LA 172 POL. 34

1.898.672,29 €

120

1510

7800021

SUBVENCIÓ FAÇANES

500.000,00 €

 

 

 

 

7.223.668,24 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS

INCORPORACIÓ DE ROMANENT

 

aplicació

descripció

import

870.00

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

7.223.668,24 €

 

 

   7.223.668,24€

Contra l'aprovació definitiva d'aquest expedient, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

Manacor, document signat electrònicament (11 de març de 2022)

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal Cristina Capó Santandreu Per delegació del batle (Decret 2029/2019)