Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 76147
Acord del Consell de Govern de 14 de febrer de 2022 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i s’aprova un nou Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, aprovats per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

L'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 va aprovar el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i va establir els nivells d'alerta sanitària que s'havien d'aplicar temporalment en cada una de les illes, nivells que varen ser revisats els dies 8 i 23 de novembre; el 3, 13 i 23 de desembre de 2021, i els dies 10 i 31 de gener de 2022.

El Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 estableix unes mesures bàsiques de seguretat i prevenció de caràcter i aplicació general, qualsevol que sigui el nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa, com també un seguit de mesures aplicables a determinats sectors d'activitat de major risc en funció del nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa.

Així doncs, les determinacions del nivell d'alerta sanitària que periòdicament es duen a terme són les que determinen quin és el conjunt efectiu de mesures de prevenció i protecció front a la transmissió de la COVID-19 establertes en el Pla esmentat que són aplicables en cada moment en cada illa.

El passat dia 31 de gener, el Consell de Govern va adoptar l'Acord pel qual s'establien els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modificava puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021.

Amb aquest Acord i una vegada paleses les dades relatives als factors de risc epidemiològic i assistencial que hi havia en aquell moment, el Consell de Govern va declarar que Mallorca, Eivissa i Formentera es trobaven en nivell d'alerta sanitària 4, mentre que Menorca es trobava en nivell d'alerta 3.

Així doncs, la situació epidemiològica i assistencial a les illes globalment, d'acord amb l'Informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses d'11 de febrer de 2022, basat en dades consolidades a dia 8 del mateix mes de la Direcció General de Salut Pública i Participació i dades oferides pel Servei de Salut de les Illes Balears de dia 9 de febrer, la comunitat autònoma presenta una incidència acumulada a 14 dies (IA14) per 100.000 habitants en la població general de 1.665,5 casos, la qual cosa suposa encara un nivell de risc molt alt. Per altra banda, en la població > 65 anys l'IA14 es troba en 1.044,6 casos (risc molt alt). La taxa de positivitat a 7 dies és del 20,29 %.

Per illes, Mallorca presenta una IA14 de 1.592,4 casos, Menorca de 2.260,5, Eivissa presenta una IA14 de 1.789,5 casos i Formentera presenta una IA14 de 907,3.

D'altra banda, la situació assistencial comença a presentar moltes millores.

Per illes, Mallorca presenta una ocupació de llits de planta amb una ocupació del 9,72 %; Menorca es troba pel que a fa a l'ocupació de llits de planta en un 7,88 %, mentre que Eivissa (que inclou els ingressos procedents de Formentera) presenta una ocupació del 21,82 %.

Pel que fa a les ocupacions de llits de cures crítiques, Mallorca es troba en un 18,58 %, Menorca en un 18,52 % i Eivissa i Formentera es troben en uns percentatges d'ocupació del 14,75 %.

En definitiva, l'evolució de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears pel que fa a aquesta sisena onada segueix un camí de franca millora, de manera que pràcticament tots els indicadors epidemiològics presenten millores importants si es comparen amb dades de fa dues setmanes.

Així doncs, ha continuat l'evolució que ja comença a esdevenir clàssica en la pandèmia de manera que, transcorregudes dues setmanes aproximadament des del canvi de tendència en la corba de contagis i d'incidències, en el cas de Mallorca comencen a reflectir-se també d'una forma evident aquests canvis en la situació assistencial. Dissortadament, en el cas de Menorca i d'Eivissa, on la inversió de la tendència en l'evolució dels contagis s'ha fet palesa amb més retard, no es pot fer encara aquesta afirmació i s'haurà de restar a l'aguait de l'eventual evolució local d'aquesta onada. En qualsevol cas, escau dir que Menorca parteix, això sí, d'una situació assistencial més favorable que la resta d'illes per enfrontar el que esperem que sigui el darrer embat d'aquesta onada de la pandèmia.

Així doncs, els quadres de l'evolució de la sisena onada de la pandèmia a les illes presenten aquest estat en dates de 26 de gener i de 9 de febrer de 2022.

26/01/2022

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

 

NIVELL

NIVELL 4

NIVELL 4

NIVELL 3*

NIVELL 4

NIVELL 4

BLOC I

IA14

3249

3026,4

3782,9

4357,6

1881,7

IA14 MAJORS DE 65A

1674,5

1672,3

1303,8

2069

821,4

IA7

1223,7

1060,8

1803,6

1875,8

730,8

IA7 MAJORS DE 65A

687,7

668,6

608,4

927,1

342,2

TP7D

32,73 %

33,22 %

31,55 %

36,39 %

35,97 %

 

BLOC II

% PLANTA

12,61%

11,84%

7,27%

21,82%

21,82%

Taxa noves hosp.

27,58

28,46

7,49

34,37

34,37

% UCI

26,39 %

31,23 %

3,70 %

16,39 %

16,39 %

Taxa noves UCI

2,78

3,01

0,00

3,12

3,12

 

9/02/2022

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

 

NIVELL

NIVELL 3

NIVELL 3

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 4

BLOC I

IA14

1665,5

1592,4

2260,5

1789,5

907,3

IA14 MAJORS DE 65A

1044,6

1036,4

974,7

1220,5

342,2

IA7

606,6

606,1

685,9

579,6

352,8

IA7 MAJORS DE 65A

405,5

415,5

360,1

398,1

0

TP7D

20,29 %

21,23 %

17,79 %

21,49 %

24,40 %

 

BLOC II

% PLANTA

10,85 %

9,72 %

7,88 %

21,82 %

21,82 %

Taxa noves hosp.

22,18

20,98

13,92

33,74

33,74

% UCI

17,89 %

18,58 %

18,52 %

14,75 %

14,75 %

Taxa noves UCI

1,48

1,56

0,00

1,87

1,87

Les evolucions de cada un d'aquests indicadors, produïdes entre els dies esmentats, són percentualment les següents (en negatiu els increments):

9/02/2022

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

BLOC I

IA14

48,7

47,4

40,2

58,9

51,8

IA14 MAJORS DE 65A

37,6

38,0

25,2

41,0

58,3

IA7

50,4

42,9

62,0

69,1

51,7

IA7 MAJORS DE 65A

41,0

37,9

40,8

57,1

100,0

TP7D

38,0

36,1

43,6

40,9

32,2

 

BLOC II

% PLANTA

14,0

17,9

-8,4

0,0

0,0

Taxa noves hosp.

19,6

26,3

-85,8

1,8

1,8

% UCI

32,2

40,5

-400,5

10,0

10,0

Taxa noves UCI

46,8

48,2

0,0

40,1

40,1

En conseqüència i d'acord amb el quadre d'indicadors per a la valoració de risc i nivells d'alerta de transmissió de la COVID-19,del document «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) en la sessió de 24 de novembre de 2021, escau revisar els nivells d'alerta sanitària que són aplicables en cada una de les illes, la qual cosa determinarà el contingut de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19 que hi són aplicables.

En aquest sentit, l'informe del Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses d'11 de febrer de 2022 s'ha emès d'acord amb el document «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Servei Nacional de Salut (CISNS), que estableix que s'ha de posicionar un territori en un nivell d'alerta que es correspon amb el seu nivell de risc d'acord amb l'anàlisi d'indicadors de risc, de manera que es classifica un territori en el màxim nivell d'alerta en què es compleixin les condicions següents:

  • Almenys dos indicadors del bloc I es troben en aquell nivell de risc o superior.
  • Almenys un dels indicadors del bloc II es troba en aquell nivell de risc o un de superior.

El bloc II està integrat per dos indicadors d'hospitalització general i per dos indicadors d'UCI, i s'ha de tenir en compte per a la determinació del nivell l'indicador que presenti el màxim d'entre els dos indicadors d'hospitalització general i d'entre els dos d'UCI.

A més, el nivell resultant no pot ser inferior en més d'un nivell del risc marcat per l'indicador d'ocupació d'UCI, ni en més de dos nivells per sota del marcat pel bloc I en el seu conjunt.

També disposa el document esmentat que en situacions amb un risc de transmissió elevat, en les quals es detecti un empitjorament brusc de la situació epidemiològica (ex. un augment ràpid de la taxa d'incidència en una setmana) es podrà establir el nivell d'alerta valorant únicament els indicadors d'un dels blocs, tenint en compte el valor més alt de qualsevol d'ells, valorant a més la tendència de la situació epidemiològica. Així mateix, davant situacions especials en les quals es detecti un risc específic, les CA poden prendre la decisió d'elevar de manera ràpida el nivell d'alerta per a un determinat territori.

Examinats tots aquest factors, l'informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses d'11 de febrer de 2022 conclou:

-« Les Illes Balears varen assolir el pic de la sisena onada a nivell d'incidència de casos el dia 22 de gener de 2022 (IA14 de 4148,4 casos per 100.000 habitants) moment des del que s'ha pogut evidenciar una notable millora de la situació epidemiològica, amb una incidència actual de 1665,5 casos per 100.000 habitants i en evolució ràpidament descendent. Així, la incidència s'ha reduït a la meitat en els darrers 14 dies (IA14 de 3249 casos per 100.000 habitants el 27 de gener).

- La situació hospitalària ha evolucionat també de forma favorable durant les darreres dues setmanes, en particular a nivell d'ocupació d'UCI, amb una disminució del 32% de l'ocupació de forma global a les Balears i un 40% a Mallorca.

- Els indicadors de risc situen, de forma global, a la comunitat autònoma en nivell d'alerta 3 (comparat amb la situació a nivell d'alerta 4 fa dues setmanes). Mallorca i Menorca es troben en nivell d'alerta sanitària 3 i Eivissa i Formentera en nivell d'alerta sanitària 4.

- La cobertura de vacunació de la població supera ja el 88% de la població major de 5 anys amb una dosi i gairebé el 85% amb pauta completa. Per una altra banda, la cobertura de dosi de reforç a població vulnerable és molt elevada, amb cobertures superiors al 80% en les persones majors de 70 anys i de gairebé el 75% en persones d'entre 60 a 69 anys.

- La incidència d'ingressos a UCI és 25 vegades superior a la població major de 60 anys no vacunada front a la població vacunada, i 50 vegades superior en comparació amb la població que ha rebut la dosi de reforç.

- Es pronostica que, com a conseqüència de l'onada Òmicron, de forma conjunta amb l'efecte d'una molt elevada cobertura vacunal, especialment en els grups vulnerables, el volum de població susceptible a infecció durant els propers mesos sigui molt més reduït en relació a moments anteriors de la pandèmia, fet que disminueix de forma significativa el risc de patir una nova onada epidèmica amb efectes importants a nivell assistencial en els propers mesos (sempre i quan no aparegui una nova variant amb característiques diferents que impliquin una evasió important front a la protecció immunològica assolida a nivell poblacional); això, doncs, podria donar lloc a un període de relativa baixa transmissió. [...]»

II

Per altra banda, l'aprovació recent del Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, obliga a dur a terme algunes adaptacions del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021.

Així mateix, sembla oportú donar uns termes més genèrics a les mesures que, en relació amb l'organització de festes populars, es contenen en aquest Pla, fins ara massa centrades en festivitats concretes.

En aquest sentit es pronuncia l'informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses d'11 de febrer de 2022, quan entre les seves conclusions, manifesta:

«[...] De forma coherent amb la disminució del nivell de risc avaluat a la Comunitat Autònoma, conseqüència de la millora de la situació epidemiològica i de les prediccions d'inici d'un període de relativa baixa transmissió, juntament amb l'existència de cobertures vacunals molt elevades, especialment en el grup de persones més vulnerables, es considera adequat i proporcionat procedir a relaxar algunes de les mesures no farmacològiques en vigor. En concret, es proposa relaxar algunes de les mesures relacionades amb activitats que, per el fet de donar-se a l'aire lliure, duen associades un menor perill específic de transmissió del SARS-CoV-2, com poden ser l'ús obligatori de mascaretes en espais a l'aire lliure i en els que no es donen aglomeracions, així com la flexibilització de mesures relacionades amb la celebració d'esdeveniments populars a l'aire lliure.»

Finalment, tenint en compte l'experiència adquirida en la prevenció del contagi de la COVID-19 en l'àmbit dels serveis socials i d'allò que resulta de les interlocutòries de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears respecte de les mesures aplicades en aquest àmbit que requereixen l'aprovació d'aquest òrgan, s'aprova un nou Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials que substitueix el que es va aprovar mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021.

Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 14 de febrer de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Disposar que des de la publicació d'aquest Acord fins a les 24.00 hores del dia 28 de febrer de 2022, llevat que es revisin abans, són aplicables a les Illes Balears els nivells d'alerta sanitària següents:

- A l'illa de Mallorca, el nivell d'alerta sanitària 3.

- A l'illa de Menorca, el nivell d'alerta sanitària 3.

- A l'illa d'Eivissa, el nivell d'alerta sanitària 4.

- A l'illa de Formentera, el nivell d'alerta sanitària 4.

Segon. Modificar el text del segon i el tercer paràgrafs del punt 2 de l'apartat I de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, amb la redacció següent:

  • Les persones de més de sis anys han de dur mascareta en tot moment en espais tancats d'ús públic o a les zones d'atenció al públic d'edificis, tant de titularitat pública com privada, quan es pugui concórrer en el mateix espai amb altres persones no convivents, amb les excepcions que s'assenyalen en els paràgrafs següents, així com en els supòsits que preveu l'article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • A l'efecte del que indica el paràgraf anterior, s'entén que no és possible garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d'almenys 1,5 metres en els esdeveniments multitudinaris que es duguin a terme amb els assistents aixecats, incloent-hi els que es duen a terme a l'aire lliure, i, per tant, és obligatori l'ús de la mascareta en aquestes situacions. Aquesta obligatorietat s'aplica també als espais de realització de fires, mercats a l'aire lliure i festes populars. Si els assistents estan asseguts, és obligatori l'ús de la mascareta quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.

Tercer. Modificar el text del punt 14 de l'apartat III de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, amb la redacció següent:

14. Mesures aplicables a festes populars en territoris en nivell d'alerta sanitària 3 o superior

S'han d'observar les mesures següents:

a) Ballades populars

- Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment s'han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais delimitats.

b) Celebracions religioses

-Les celebracions religioses han de respectar en tot moment la cabuda màxima dels llocs de culte.

-Els participants han de romandre asseguts i usant la mascareta.

-L'entrada i la sortida del lloc de culte s'han de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.

c) Cercaviles, rues

S'ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats —les persones hi participen de manera estàtica— ho faci mantenint la distància de seguretat. Per això, s'han d'aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l'espai on es duen a terme. Es recomana ampliar els recorreguts i/o ampliar les zones on es desenvolupen aquestes activitats per evitar aglomeracions de persones.

d) Esdeveniments multitudinaris populars

- S'ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l'esdeveniment.

- És obligatori l'ús de mascareta, encara que l'esdeveniment es dugui a terme a l'aire lliure.

Quart. Aprovar el text consolidat, que figura com a annex 1 d'aquest Acord, del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, que es va aprovar mitjançant l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'aproven el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes.

Cinquè. Aprovar, en els termes que resulten de l'annex 2 d'aquest Acord, el text del nou Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, que es va aprovar com a annex 2 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'aproven el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes.

Sisè. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears, així com a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.

Setè. Fer constar que corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment correcte de les obligacions que preveu aquest Acord, per tal de garantir-ne l'efectivitat. A aquest efecte, les administracions esmentades poden sol·licitar la col·laboració dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. L'incompliment de les mesures es pot sancionar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de salut pública.

Vuitè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Desè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de febrer de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts