Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 514629
Nomenament de policies locals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 62.1 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text Refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local de dia 26 d'octubre de 2021, varen ser nomenades com a personal funcionari de carrera amb la categoria de policia local de l'Ajuntament de Felanitx les persones que es detallen a continuació:

DNI

NOM

***6761*

ROMERA BUENO, ZORAIDA

***6249*

GARCIA ROMAGUERA, CARLOS

***3297*

JUAME MUNAR, MIGUEL

***9833*

PUJOL POU, MIGUEL ÁNGEL

***1393*

FULLANA MUÑOZ, BARTLOMÉ

***2933*

PÉREZ AGUILÓ, DANIEL

***5852*

MUÑOZ PERÁLVAREZ VERÓNICA

 

Felanitx, 27 d'octubre de 2021

El batle Jaume Monserrat Vaquer