Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 514441
Nomenament de fucionaris de carrera de l'Ajuntament de sa Pobla

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic el seguent decret de batlia com mentre es nomenen funcionaris de carrera del cos de la Policia Local de sa Pobla.

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT

Llorenç Gelabert i Crespí , Batle-President de l'Ajuntament de sa Pobla, a la vista dels següents,                               

Antecedents

PRIMER.-En data 10 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local acordà aprovar les bases i convocatòria per procediment extraordinari de dues places vacants de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de sa Pobla.

SEGON.- En data 17 de setembre de 2019 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 127) l'aprovació de les bases i convocatòria per cobrir dues places de policia local, funcionari de carrera, mitjançant procediment extraordinari per a l'ingrés en l'escala d'Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Sa Pobla.

TERCER.- En data 8 de febrer de 2020 s'aprova la resolució definitiva del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu, mitjançant la qual, s'exposa que els aspirants disposen d'un termini de vint dies naturals des de la data de publicació per presentar els documents que acrediten que compleixen amb els requisits que encara no s'han acreditat i que exigeix la convocatòria.

QUART.- En data 22 de febrer de 2020 es publica la Resolució definitiva del Tribunal on s'acredita la documentació exigida per part dels aspirants que han superat el procés selectiu i s'acorda elevar aquesta resolució a l'Alcaldia i els aspirants ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques.

CINQUÈ.- En data 23 de febrer de 2020 es va dictar Resolució d'Alcaldia per la qual s'aprova la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu de la convocatòria pel procés extraordinari  del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Sa Pobla i es va anomenar als aspirants com a funcionaris en pràctiques.

SISÈ.- Conclòs el període de pràctiques es dona trasllat a la Batlia de la remissió per part del Tribunal qualificador del procés selectiu de l'acta de la sessió de data 07/01/2020 on s'eleva la proposta pel nomenament dels següents interessats com a funcionaris de carrera:

NOM

DNI

MIGUEL ANGEL SUTIL CAMPINS

****8182*

MARGARITA AMENGUAL SERRA

****2454*

SETÈ.- Publicat al BOIB de data 21 d'octubre de 2021 l'anunci relatiu als resultats definitius del procés selectiu i verificat que els aspirants han presentat la documentació necessària exigida al procés.

Als anteriors antecedents li són d'aplicació els següents,

Fonaments de dret

Primer.- Les bases i convocatòria  (BOIB núm. 127, de 17/09/2019) i resta de normativa per remissió.

De conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local; l'article 136 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i l'article 7 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració Local,

 

RESOLC

PRIMER.- Realitzar el nomenament a favor de:

NOM

DNI

MIGUEL ANGEL SUTIL CAMPINS

****8182*

MARGARITA AMENGUAL SERR

****2454*

SEGON.- Notificar la present resolució als aspirants nomenats, comunicant-los que hauran de prendre possessió en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquell en què se li notifiqui el nomenament.

TERCER.- Així mateix, publicar la present resolució al BOIB i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://sapobla.eadministracio.cat] 

QUART. Comunicar la resolució al Departament de Recursos Humans, als efectes oportuns”.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició davant d'aquesta Entitat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret

  

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

El batle

Llorenç Gelabert Crespí.