Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 510978
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista definitiva d’aspirants seleccionats en l’oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat, places de treballador familiar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 19.650 de 19 d'octubre de 2021, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador de l'oposició per formar part del borsí per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants de Treballador familiar, OPE 2017 (taxa estabilització) i OPE 2019 (taxa reposició) enquadrats en l'escala d'Administració Especial de l'Ajuntament de Palma, subescala serveis especials, classe comeses especials, especialitat Treballador familiar, grup C, subgrup C2,  convocades  per decrets del  Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, número 13830 de 14/9/2020 i 13827 de 14/9/2020, tribunal que ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

Llista definitiva dels integrants del borsí d'oposició de Treballador familiar:

NOM

PUNTUACIÓ (REPOSICIÓ)

PUNTUACIÓ (ESTABILITZ)

INIESTA GOMEZ, NURIA

37'45

28'77

ORTIZ VILAR, MARIA

26'80

--

VALENS POCOVÍ, MAGDALENA

16'60

--

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, a la data de la signatura electrònica (25 d'octubre de 2021)

El cap del Departament  Adjunt de Personal

p.d. decret de Batlia  núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Miguel R. Picó Ensenyat