Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 510948
Departament de personal. Servei de selecció. Esmena de les bases específiques del concur oposició torn lliure tècnic/a superior de medi ambient

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea de Funció Pública, Innovació i Govern Interior per decret 20410 de data 27 d'octubre de 2021,  ha resolt el següent:

1.- Modificar el decret núm. 8210 de data 10 de maig de 2021 d'aprovació de bases per a la convocatòria del concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR DE MEDI AMBIENT, vacant a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala de l'Administració especial, Subescala tècnica, classe superior, grup A subgrup A1, dotada pressupostàriament i corresponent a la taxa d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de 2017, publicada al BOIB núm. 64, de 18 de maig de 2021, en la seva base “Requisits dels aspirants”, per ampliar les qualificacions requerides, en el sentit que:

- Allà on diu: “Estar en possessió d'alguna de les següents llicenciatures: “Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciències Geològiques, Física, Geografia, Química, Enginyeria de Montes i Enginyeria Civil, segons s'estableix a les Directives Comunitàries en la data de la finalització del termini e presentació d'instàncies”.

- Ha de dir: “Estar en possessió d'alguna de les següents llicenciatures: “Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciències Geològiques, Física, Geografia, Química, Enginyeria de Montes, Enginyeria Civil i Enginyeria de Camins, Canals i Ports, segons s'estableix a les Directives Comunitàries en la data de la finalització del termini e presentació d'instàncies”.

2.- Obrir un nou termini de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació de la resolució corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, exclusivament per a les persones sol·licitants en possessió del títol d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports.

3.- Pel que fa a les persones aspirants que s'hagin presentat, es declara la conservació dels actes pel que fa a la presentació de la sol·licitud i tots els documents aportats.

4.- Per tal de garantir el principi d'igualtat de tracte respecte als sol·licitants que ja hagin presentat la sol·licitud de participació en el termini establert en la convocatòria publicada al BOIB núm. 64, de 18 de maig de 2021, els requisits establerts i els mèrits a valorar en la fase de concurs, s'han de referir com a molt tard a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 27 d'octubre de 2021

El cap de departament adjunt de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Miguel Ramón Picó Enseñat