Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 263904
Modificació núm. 8/2021, per transferència de crèdit i modificació bases execució

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 72 de data 3.6.2021, es va publicar l'anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 8/2021 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2021

Durant el termini establert no es varen presentar reclamacions ni suggeriments, en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i es fan públics els capítols modificats.

A) DISMINUCIÓ DE PARTIDES

Aplicació

Concepte

Cons actual

Disminució

Cons definit

338-22609

Activitats Culturals-festes

40.000€

1.500€

38.500€

 

TOTAL

40.000€

1.500€

38.500€

B) AUGMENT DE PARTIDES

Aplicació

Concepte

Cons actual

Augment

Cons definit

326-48002

Cp Francesc d'Albranca

1.500€

1.500€

3.000€

 

TOTAL

1.500€

1.500€

3.000€

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (25 de juny de 2021)

Signat per mi,

La batlessa

Antonia Camps Florit