Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 262826
Aprovació definitiva modificació de crèdit 04/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del què disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic, per a general coneixement, que aquest Ajuntament, en sessió de Ple de la Corporació de data 27 de maig de 2021, adoptà acord provisional que ha esdevingut definitiu en no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar l'expedient núm 04/2021, de modificació de crèdit que afecta al vigent Pressupost General, de la manera següent:

- Partides pressupostàries afectades pel suplement:

Partida

Concepte

Crèdit inicial

Mod.de Crèdit

Crèdit final

132.22104.01

Vestuarii i material de seguretat

     12.000,00 €

          19.000,00 €

        31.000,00 €

132.62300.01

Material comunicacions Policia Local

                    -   €

          15.000,00 €

        15.000,00 €

132.62400.01

Adquisició vehícle Policia Local

                    -   €

          41.000,00 €

        41.000,00 €

1621.22700.01

Recollida de residus

   540.000,00€

          23.000,00 €

      563.000,00 €

1622.22799.01

Servei assistència técnica seguiment nou sistema recollida residus

                    -   €

          64.000,00 €

        64.000,00 €

330.22699.01

1% Cultural conservació, adequació i millora vías urbanas Campos

                    -   €

             6.361,67 €

           6.361,67 €

453.61100.02

Pavimentació camins rurals(Palmer,..)

                    -   €

        290.000,00 €

      290.000,00 €

459.60000.01

Adquisició terrenys Finca 19499 Crtra. Campos/Felanitx

                    -   €

        105.000,00 €

      105.000,00 €

933.22699.01

1% Foment del patrimoni Ronda Crtra MA-5120 i MA-19

                    -   €

          11.536,95 €

        11.536,95 €

933.22699.02

1% Protecció del patrimoni  obra Plaça Can Pere Ignasi

                    -   €

          17.889,86 €

        17.889,86 €

 

Total

   552.000,00€

        592.788,48 €

  1.144.788,48€

- Altes en Conceptes d'Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990

Partida

Concepte

Crèdit inicial

Mod.de Crèdit

Crèdito final

87000

Remanent de Tresoreria per a  despeses generals

                    -   €

        592.788,48 €

      592.788,48 €

 

Total

                    -   €

        592.788,48 €

      592.788,48 €

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Campos, en el dia de la signatura electrònica (24 de juny de 2021)

El regidor de Urbanisme, Activitats, Hisenda, Serveis d'aigues i Suport a Policia Local

Sebastián Sureda Mas