Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 261628
Aprovació definitiva expedient 9-2021 de modificació de crèdits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes oportuns i en compliment del que disposa l'article 169, en relació amb l'article 177.2, de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol i d' el Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2021 pel qual es va aprovar inicialment l'expedient 9 /2021 de modificació de crèdits extraordinaris i suplement finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall és el següent:

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Demolició i reconstrucció paret marès Zona verda Carrer Alba, Caseta des Capellans

1710.60906

6.045,40

Rentadora i Sec adora Industrial Residència

2350.62308

5.343,68

Equipació Video-acta Saló de Plens

9200.62615

17.787,00

Renovació Equip filtració piscina descoberta

3420.63306

178.790,52

 

 

207.966,60

De conformitat amb el que disposen els articles 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, i 171.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en els terminis que estableix l'article 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció -LJCA-.

 

Muro, 25 de juny de 2021

El batle Antoni Serra Sastre