Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 260837
Ordenança marc per a l'establiment de preus públics de l'escola municipal de 0 a 3 anys Moixaina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 17 de maig 2021, va acordar la modificació de l'Ordenança marc per a l'establiment de preus públics de l'Escola Municipal de 0 a 3 anys Moixaina.  

Publicat anunci sobre dita modificació al BOIB núm. 67, de data 22 de maig de 2021 i havent transcorregut 30 dies sense presentació de reclamacions ni al•legacions, la modificació de dita Ordenança és definitiva, quedant el text íntegre de la següent manera:

ORDENANÇA MARC PER A L'ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE 0 A 3 AYNS MOIXAINA.

ARTICLE 1r  OBJECTE I FONAMENT  

De conformitat amb el que disposa l'article 41 de l'RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament acorda establir en aquest terme municipal el preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l'escola infantil  pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys. 

Serà d'aplicació a aquest preu públic aquesta ordenança, a l'empara del que disposen els articles que van del 41 al 48 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 2r   OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligats al pagament de les quanties contingudes en aquesta normativa:

a) Els pares, les mares o qui ostenti la tutoria dels infants que es beneficiïn dels serveis prestats per ¡les escoles infantils  públiques o altres serveis educatius de 0 a 3 anys.

b) O, si escau, qui pugui estar obligat al pagament dels aliments d'aquests conformement al que preveu el Codi Civil.

ARTICLE 3r   QUANTIA 

La quantia a exigir per la prestació dels serveis es determinarà en funció de les tarifes següents, segons els serveis que s'utilitzin:

a) Centres d'educació infantil:

1. Matrícula..............................…………….................. 100.- €

2. Mesades (10, 11 o 12 anuals):

 

CONCEPTES 

 10 MESOS o menys  

11 MESOS

 IMPORT ANUAL

Aula de nadons (EI 1) de 9 a 15 h

 160x10 €=1600 €

 155x11 = 1705€

 150x12 = 1800€

Aula horari parcial nadons de 9 a 13 h  

135x10= 1350 € 

 130x11 = 1430€ 

    125x12 = 1500€

Resta d'infants del centre (EI 2 i EI 3) de 9 a 15 h

 150x10=1500 € 

145x11 = 1595 € 

 140x12 = 1680€

Resta d'infants del centre (EI 2 i EI 3) de 9 a 13 h  

 125x10=1250€ 

 120x11 = 1320€ 

   115x12 = 1380€

 

b) Espais Familiars, Tallers i altres es publicaran els preus corresponents en cada cas.

c) Menjador a les escoles d'Educació Infantil:

• Per tot el curs escolar, menú     5.- € /dia

• Quan es comptabilitzi per dies o el menjador no sigui utilitzat tot el curs escolar, el preu serà de 5.5 € per dia per menú

• Quan es comptabilitzin setmanalment dos dies fixos o tres durant tot el curs escolar els preus seran de 5,25 € per dia per menú.

d)  Servei primera hora del mati (7,30 hores-9 hores)

• Amb caràcter fix mensual: 30 euros / mensuals

• Amb caràcter esporàdic: 2,50 euros/dia màxim 30 euros. 

e) Servei esporàdic d'horabaixa (15 hores -16 hores): 

• Amb caràcter fix mensual: 30 euros/mensual

• Amb caràcter esporàdic: 2,5 euros/hora màxim 30 euros

ARTICLE 4t  LIQUIDACIÓ I INGRÉS

- L'import de la matrícula es pagarà una única vegada durant el procés de matriculació per iniciar l'escolarització a l'escoleta abans de la finalització del procediment d'admissió. (En el cas de que la sol·licitud comporti una autoliquidació, s'acompanyarà a la documentació de la matrícula el corresponent justificant de pagament.)

- En cas realitzar una sol·licitud de bonificació de les previstes a aquesta ordenança, el pagament de la matricula es satisfarà en el termini de 15 dies naturals posteriors a la resolució de la sol·licitud.

- Si l'alta es realitza amb el curs ja iniciat, el pagament es realitzarà en el moment de l'alta. En aquest  supòsit, si es realitza una sol·licitud de bonificació de les previstes a aquesta ordenança, el pagament de la matricula es realitzarà en el termini de 15 dies naturals posteriors a la resolució de la sol·licitud.

- Excepte casos excepcionals que impedeixin la incorporació a l'escola infantil, no es retornarà l'import abonat en concepte de matrícula.

- El cobrament s'efectuarà: L'import total anual serà repartit de la forma que decideixi l'ajuntament (10 o 11 mesades...). en el cas dels Espais Familiars o altres serveis complementaris, el pagament es repartirà en els mesos en els quals funcioni i estigui actiu el servei.

- Les quotes es liquidaran mensualment i anticipadament.

- Les quotes s'abonaran mitjançant càrrec en compte bancari; amb aquesta finalitat, el subjecte passiu haurà d'estendre la corresponent ordre bancària, i domiciliar el pagament en el moment de la inscripció. Excepcionalment l'ajuntament podrà autoritzar altres tipus de pagament.

- L'obligació de pagament persisteix fins que la persona usuària no causi baixa voluntària del servei i tindrà efectes el dia primer del mes següent. Aquesta obligació persisteix si per causes justificades no assisteixen al centre, ja que la matrícula inclou el compromís d'assistència al centre i el pagament de les quotes mensuals. Es gestionarà la cobrança mitjançant la domiciliació bancària al llarg dels primers dies del mes.

- En cas d'impagament o de retorn de rebuts domiciliats en els terminis establerts a aquest efecte es podrà procedir a la tramitació dels corresponents expedients de constrenyiment per a la recaptació de les quotes meritades informant prèviament a la direcció del centre.

- Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, l'escola no es desenvolupi o celebri, es procedirà a la devolució de l'import corresponent o bé al canvi d'escola.

ARTICLE 5è BONIFICACIONS DE LES MATRÍCULES I LES QUOTES 

1. Les bonificacions de la matrícula i les quotes dels preus públics de l'Escola infantil Moixaina  s'estableixen d'acord amb el que disposa l'article 44.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que permet la bonificació de les quanties dels preus públics quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin.

2. L'òrgan competent per a concedir les bonificacions de les matrícules i les quotes és la Junta de Govern juntament amb Serveis Socials, qui determina la concessió de les bonificacions de les quanties dels diferents preus públics quan es donen els requisits establerts en els presents preus públics.

3. Requisits de les bonificacions:

a) Es podrà sol·licitar bonificació, per a aquells alumnes que es matriculin en la/les escola/es infantils públiques. Es realitzarà una sol·licitud per cada alumne  i la bonificació s'aplicarà a la matrícula, i a les quotes previstes a l'article 3.

●  Referent a la bonificació de la matrícula i quotes corresponents a l'article 3. a) (Centres d'educació infantil) s'aplicaran l'indicat a l'apartat b). 

●Referent a la bonificació de les quotes corresponents a l'article 3.d) (Menjador a les escoles d'Educació Infantil públiques) s'aplicaran l'indicat a l'apartat b). 

● Quan els infants siguin escolaritzats als grups de Educació Infantil 1, a més a més dels requisits econòmics(b) hauran de complir els requisits que s'estableixen a l'apartat c).

b) El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de membres de la unitat familiar. Per a establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma dels ingressos anuals que, per qualsevol concepte, percep aquesta unitat i es relaciona el total d'ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar.

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.

c) A l'efecte del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar:

- L'alumnat per al qual se sol·licita la bonificació.

- El pare i la mare o les persones tutores legals de l'alumnat (ingressos considerats al 100%) En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l'infant és compartida, es tindran en compte igualment les dues rendes. Si la guàrdia i custòdia de l'infant s'atribueix a una sola persona tutora, no serà membre computable aquell ex-cònjuge que no convisqui amb l'infant.

- Els germans i les germanes menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar el 31 de desembre de l'any anterior (ingressos considerats al 50%).

- Els germans i les germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el seu cas, es consideren al 50%).

d) La renda es calcularà de la manera següent:

Per als membres de la família que hagin presentat declaració de l'IRPF, es sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, i se n'exclouran els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

Per als membres de la família que obtinguin ingressos propis però que no hagin presentat declaració de l'IRPF, que presentaran certificat d'imputacions d'Hisenda, se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, i se n'exclouran els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l'estalvi corresponent a exercicis anteriors.

e) Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de factors de correcció en els casos següents:

- Quan hi hagi un infant en acolliment, es considerarà com a membre de la unitat familiar. 

- Si existeixen casos de discapacitat superior al 33 o 65% es deduiran 1.811,00 2.881,00 euros, respectivament, per cada persona afectada.

f) Llindars de renda:

Els llindars de renda anual que no pot superar la unitat familiar per tenir dret a bonificació, i que es calcularan anualment en funció de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM),  són els següents:

    

Membres de la unitat familiar

Llindar màxim de renda (€/any)

2 MEMBRES

IPREM X 1,95

3 MEMBRES  

IPREM X 2,25

4 MEMBRES 

IPREM X 2,40

5 MEMBRES 

IPREM X 2,55

6 MEMBRES 

IPREM X 2,70

7 MEMBRES

IPREM X 2,85

8 MEMBRES

IPREM X 3,00

 

A partir del vuitè membre de la unitat familiar, s'afegirà  un 10% per cada nou membre computable de la unitat familiar.

g) Només en els casos en què la mateixa unitat familiar tingui escolaritzats 2 o més  infants alhora al primer cicle d'educació infantil aquests llindars seran un poc majors atenent al fet que l'esforç econòmic de la família ha de ser major. Aquests llindars seran els següents:

    

Membres de la unitat familiar

Llindar màxim de renda (€/any)

3 MEMBRES  

IPREM X 2,40

4 MEMBRES 

IPREM X 2,55

5 MEMBRES 

IPREM X 2,70

6 MEMBRES 

IPREM X 2,85

7 MEMBRES

IPREM X 3,00

8 MEMBRES

IPREM X 3,15

A partir del vuitè membre de la unitat familiar, s'afegirà  un 10% per cada nou membre computable de la unitat familiar.

4. Quantia de les bonificacions per a escolarització a les escoles infantils públiques:

Es determinen quatre tipus de bonificacions (100%, 75%, 50% i 25 %), en funció de la renda calculada per a la unitat familiar i el nombre de membres d'aquesta. La renda familiar anual no pot superar les quantitats de la taula següent:

Membres de la unitat familiar  

 0% de les quotes 

 25 % de les quotes  

   50 % de les quotes

 75% de les quotes

2 MEMBRES

 IPREM X 0,975 

   IPREM X 1,3

   IPREM X 1,625 

 IPREM X 1,95

3 MEMBRES

   IPREM X 1,125  

 IPREM X 1,5  

 IPREM X 1,875  

 IPREM X 2,25

4 MEMBRES 

   IPREM X 1,2

 IPREM X 1,6 

    IPREM X 2 

 IPREM X 2,40

5 MEMBRES

 IPREM X 1,275 

 IPREM X 1,7

IPREM X 2,125

   IPREM X 2,55

6 MEMBRES

 IPREM X 1,35  

 IPREM X 1,8 

 IPREM X 2,25

 IPREM X 2,70

7 MEMBRES 

IPREM X 1,425

 IPREM X 1,9

 IPREM X 2,375

 IPREM X 2,85

8 MEMBRES 

IPREM X 1,5

IPREM X 2

IPREM X 2,5

IPREM X 3,00

 

a) Un cop determinat el percentatge de bonificació que li correspon en funció del tram assignat segons els ingressos familiars (ajustat a la baixa si hi ha persones amb discapacitats a la família), es farà un salt de tram si la persona beneficiària de la bonificació compleix algun dels requisits següents:

- Si té un infant en acolliment.

- Si coexisteixen dos o més germans matriculats durant en el mateix curs escolar en les escoles infantils públiques del municipi.

b ) En els casos on així ho manifesti un informe de Serveis Socials, les persones sol·licitants podran accedir a una bonificació de fins al 100% de la matrícula i de les quotes.  

c) Quan la renda familiar superi els llindars establerts a l'apartat f)  d'aquest article, tindran dret a bonificació de la matrícula i de les quotes els supòsits següents:

- Bonificació fins un 50 per 100 de l'import de la quota de jornada completa per famílies nombroses prèvia justificació mitjançant presentació d'instància i llibre de família.

- Bonificació als infants fills de dones víctimes de violència de gènere empadronades a Llubí amb informe dels Serveis Socials:Fins a un 80% de la quota ordinària que correspon segons l'Ordenança municipal de preu públic vigent, en funció dels ingressos només de la mare.

ARTICLE 6è   TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

a) sol·licituds i documentació a presentar:

Sens perjudici d'allò que disposa l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds de bonificació s'hauran d'adreçar a l'Ajuntament, preferentment de manera telemàtica i subsidiàriament de forma presencial.

Si la bonificació es sol·licita per a més d'un membre de la família, es presentarà un imprès per a cada membre; però només caldrà lliurar un exemplar de la documentació adjunta, sempre que l'alumnat estigui matriculat en el mateix municipi.

A la sol·licitud, caldrà adjuntar, la documentació següent, o en el seu cas autorització específica del sol·licitant a consultar les dades requerides en poder de l'administració: 

1. Declaració anual de l'IRPF (amb segell de l'entitat bancària o certificat de presentació per Internet), o certificat d'imputacions de l'Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal liquidat.

2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.

3. Fotocòpia del llibre de família complet.

4. Fotocòpia del resguard de la matrícula.

5. Certificat de convivència.

En tots els casos, si procedeix:  

a) Certificat que acrediti la discapacitat dels membres del nucli familiar i el grau de discapacitat.

b) Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

c) Sentència o conveni de separació o divorci.

d) Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

e) En cas que la família estigui atesa pels Serveis Socials, persona i centre que els atén (el Patronat sol·licitarà informe i valoració directament als Serveis Socials).

Les persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents que puguin justificar la seva situació. No s'acceptaran declaracions jurades ni justificacions de despeses.

ARTICLE 7è   PROCEDIMENT

L'ajuntament juntament amb serveis socials revisarà les sol·licituds i la documentació presentada, comprovarà que l'imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que s'ha aportat la documentació requerida, i farà un càlcul provisional del percentatge de bonificació a atorgar a la persona sol·licitant en funció del compliment dels requisits econòmics i familiars.

En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, l'ajuntament establirà un termini de 15 dies hàbils per a efectuar les correccions pertinents i perquè les persones interessades puguin esmenar o completar les dades o adjuntar-hi la documentació no presentada inicialment.

En el cas de les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin les errades esmentades es considerarà que desisteixen de la seva petició, la qual s'arxivarà sense cap més tràmit.

L'ajuntament, a la vista de la documentació presentada, resoldrà la concessió o denegació de la sol·licitud de

bonificació  en el termini  de 15 dies  hàbils comptadors des del moment que la documentació sigui complerta. 

Contra aquesta resolució en matèria d'ingressos de dret públic es podrà interposar recurs d'alçada davant de l'alcalde, amb efectes de reposició, en el termini d'un mes, tot aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 8è INCOMPATIBILITATS

La suma de les quanties d'ajudes rebudes no podran superar el total de les quotes prevista amb caràcter general, restant obligat el beneficiari a informar a l'ajuntament de la concessió d'altres ajuts pels mateixos conceptes.

ARTICLE 9è  SUPÒSITS DE REVISIÓ DELS AJUTS I LES BEQUES

1- Els requisits econòmics de les bonificacions, establertes amb caràcter general o en cada preu públic en concret, s'hauran d'acreditar en el moment de formalitzar-se la sol·licitud, i únicament es podran revisar amb posterioritat, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a)- Canvi de la situació familiar per causa de decés d'algun progenitor o tutor/a legal dels menors no emancipats; en aquest cas, s'haurà de presentar la sol·licitud juntament amb la còpia del certificat de defunció.

b)- Canvi de la situació familiar per causa de divorci o separació legal. Si el divorci o la separació legal considera la guàrdia i custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos tutors legals (pare i mare) i no hi haurà revisió de les bonificacions. 

Si la guàrdia i custòdia de l'infant s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell ex-cònjuge que no convisqui amb l'infant, però tanmateix sí que serà membre computable el nou cònjuge unit per anàloga relació, així com la seva renda. En aquest supòsit, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la sentència o el conveni de divorci i/o separació.

c) Contingències econòmiques sobrevingudes posteriors a la matrícula reflectides en un informe de Serveis Socials on es posi de relleu el canvi socioeconòmic de la unitat familiar i s'estableixi el corresponent grau de qualificació de la situació, sempre que es donin els requisits de llindar de renda establerts en l'apartat 3 de l'article 5 de la present regulació en el moment d'emetre aquest nou informe. Els efectes de la revisió de la corresponent bonificació seran els de la data de presentació de la nova sol·licitud de bonificació, acompanyada de l'informe de Serveis Socials, així com de tota aquella documentació que sigui necessària per acreditar els llindars de renda de les dues persones tutores de l'exercici en curs (fulls de salari de tots els mesos, les pagues extra inclusivament; indemnització per acomiadament, si escau; certificat de cobraments o drets de cobraments fins al final de l'any de rendes d'inserció; prestació d'atur, de viudetat o no contributives, així com altra documentació que pugui requerir l'Administració a l'efecte d'acreditar la nova renda familiar disponible).

d) Infants en acollida en centres de serveis socials especialitzats, on s'haurà de tramitar la sol·licitud amb còpia de la sentència judicial, la resolució administrativa o l'informe de l'organisme competent que determina la tutoria de l'infant als serveis socials.

2- En els casos en què es plantegin dubtes o incògnites respecte a l'oportunitat de donar l'ajut sol·licitat, les famílies  demandants resten obligades a presentar qualsevol informació que se'ls sol·liciti. I a més a més, han d'estar disposades a realitzar les entrevistes necessàries amb els serveis socials municipals o l'EAP per aclarir la situació familiar i econòmica en què es troben, en qualsevol moment durant el curs escolar en què estan rebent ajuda.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el cas d'infants que en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa estiguin matriculats a l'escola infantil pública i tinguin concedida una bonificació d'igual naturalesa que la regulada a la present ordenança d'acord amb la normativa municipal vigent a l'entrada en vigor d'aquesta norma, se'ls mantindrà la mateixa fins a la finalització del curs escolar. En el cas que vulguin optar a les bonificacions establertes a la present regulació, la concessió de les mateixes comportarà la renuncia a les concedides anteriorment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança es regirà pel text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com la Llei general tributària i el Reglament general de recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta normativa específica s'aplicarà per als centres d'Educació Infantil i Espais Familiars a partir del dia de la seva publicació al BOIB per tots els nous matriculats i pels ja escolaritzats pel curs 2021-2022, i estarà en vigor mentre l'Ajuntament no n'acordi la modificació o derogació.»

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Llubí,  24 de juny de 2021

La batllessa Magdalena Perelló Frontera