Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 14
Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’Acord del Consell de Govern de 7 d’agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 7 d'agost de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'aprova l'increment del 2 per cent de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic.

Aquest Acord va aprovar, per una part, l'increment de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; i per l'altra, l'increment de l'antiguitat per al personal comprès en els articles 12 a 20 de la Llei 9/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual no sigui d'aplicació l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Així mateix, l'Acord establia que aquest increment s'ha de compensar mitjançant la disminució del complement retributiu que es determini una vegada aprovada la norma que ho determini, i que l'aplicació d'aquest increment s'ha de dur a terme en la mateixa nòmina en què es produeixi el decrement compensatori.

La disposició final de la Llei 3/2020, del 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 modifica l'apartat 2 de la disposició addicional primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual queda redactat de la manera següent:

2. Això no obstant, l'eventual increment de les retribucions bàsiques i de les complementàries, o les retribucions equivalents, i dels mòduls econòmics aplicables als centres docents concertats, en el marc de la legislació estatal bàsica esmentada, amb efectes l'any 2021, respecte de les retribucions i els mòduls a què fan referència els articles 12 a 15 d'aquesta Llei, requereix l'aprovació d'un acord del Consell de Govern, el qual s'ha de pronunciar expressament sobre l'abast, per als diversos col·lectius esmentats en aquests articles 12 a 15, de l'increment establert o autoritzat pel legislador estatal, sens perjudici de la tramitació i l'aprovació dels crèdits extraordinaris o suplementaris que, si escau, calguin.

En tot cas, l'acord esmentat haurà de fixar la variació, a l'alça o a la baixa, de les retribucions complementàries, o les equivalents, o d'algun dels seus conceptes, de competència legislativa de la Comunitat Autònoma, i també els termes per a la futura recuperació d'aquestes retribucions complementàries que, si s'escau, no assoleixin l'increment màxim autoritzat per la legislació estatal a què es refereix el paràgraf anterior; tot això, a partir de la variació que estableixi el legislador estatal per a les retribucions bàsiques del personal subjecte a l'àmbit d'aplicació de l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la situació de la hisenda de la Comunitat Autònoma.

Els òrgans competents en matèria de personal del Parlament de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears han d'adoptar els acords necessaris per garantir, en l'àmbit de les competències respectives, l'aplicació efectiva de mesures semblants als criteris que a l'efecte estableixi el Consell de Govern.

Així mateix, la disposició final vintena de la Llei 3/2020, del 29 de desembre, preveu que les modificacions normatives que conté la disposició final tercera produeixen efectes el 31 de desembre de 2020, és a dir, en l'exercici pressupostari de l'any 2020.

Per tant, atès que s'ha aprovat la norma que possibilita la disminució de les retribucions complementàries, es fa necessari determinar quines retribucions complementàries s'han de minorar i de quina forma.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Públiques i de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, en la sessió de dia 4 de gener de 2021, adopta, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord del Consell de Govern de 7 d'agost de 2020 pel qual s'aprova l'increment del 2 per cent de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, pel que fa a l'increment de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2020.

En el cas del personal dels articles 12 a 20 de la Llei 9/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual no sigui d'aplicació l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, se li incrementarà l'antiguitat que es meriti, sense increment del sou base ni disminució de cap retribució complementària, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2020.

Segon. Ratificar l'Acord esmentat en el punt anterior pel que fa a la minoració d'alguns conceptes retributius propis del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i concretar aquesta minoració, amb efectes econòmics de dia 1 de gener de 2020, en les quanties i els complements retributius següents:

A) Complement de productivitat compensada

Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals, s'ha de minorar de la forma següent:

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

B) Complement de comunitat autònoma

Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari docent no universitari, s'ha de minorar de la forma següent:

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

C) Complement específic

Aquest complement, propi del personal estatutari del Servei de Salut i del personal funcionari d'Atenció pública domiciliària, s'ha de minorar de la forma següent:

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre.

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre.

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre.

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en el mesos de juny i de desembre.

Tercer. Ratificar l'Acord esmentat en el punt primer en el sentit de determinar que el decrement compensatori que resulti de l'aplicació del punt segon anterior es recuperarà de forma automàtica els dos exercicis posteriors a l'any en què el valor del PIB de la comunitat autònoma de les Illes Balears sigui igual o superior al registrat l'any 2019, sempre que s'hagin recuperat els ingressos tributaris i del sistema de finançament autonòmic previstos inicialment per a l'any 2020.

Pel que fa a la resta de col·lectius a què es refereix el segon paràgraf del punt primer anterior, la recuperació es produirà de la mateixa forma que preveu el paràgraf anterior, de manera que aquests col·lectius puguin recuperar la manca d'increment del sou base.

Quart. Instar als òrgans competents en matèria de personal del Parlament de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears perquè adoptin els acords necessaris per garantir, en l'àmbit de les competències respectives, l'aplicació efectiva de mesures semblants als criteris establerts en aquest Acord, respecte del personal d'aquestes institucions sobre el qual la comunitat autònoma té competències en matèria retributiva.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 4 de gener de 2021

La secretària del Consell de Govern Pilar Costa i Serra