Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 13
Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021 pel qual es ratifica el punt primer de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de desembre de 2020 relatiu a la pròrroga de determinades mesures en matèria de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 13 de març de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19.

L'annex 1 d'aquest Acord recull el Pla de Mesures Excepcionals, en el capítol I del qual es regulen les mesures relatives al Servei de Salut de les Illes Balears. En particular, el punt 8 d'aquest capítol preveu mesures per al personal treballador del Servei de Salut de les Illes Balears, entre les quals, que «es prorrogaran de forma automàtica totes les comissions de servei el venciment de les quals es trobi entre la data d'aquest Acord i el 31 de desembre de 2020. La pròrroga de cada comissió de servei ha de comptar amb la voluntat manifesta del professional i de la gerència corresponent. El mateix criteri s'ha d'adoptar en cas de formalització de noves comissions de servei, i s'ha de cercar una tramitació àgil que pugui donar resposta a la necessitat assistencial en tot moment».

L'evolució de l'expansió de la COVID-19 a les Illes Balears i la situació epidemiològica actual fan palesa la imperiosa necessitat d'establir noves mesures organitzatives i de gestió dels recursos humans del Servei de Salut a l'efecte d'assegurar i garantir una prestació sanitària correcta a tota la població.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, l'11 de desembre de 2020 la Mesa Sectorial de Sanitat de les Illes Balears va adoptar un acord relatiu a la pròrroga de determinades mesures en matèria de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 38 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Amb posterioritat a la signatura de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2020 relatiu a la pròrroga de determinades mesures en matèria de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears, diferents qüestions d'índole pressupostària fan palesa la necessitat de dur a terme un desenvolupament més detallat i global pel que fa al punt segon de l'Acord de la Mesa Sectorial d'11 de desembre de 2020, abans de procedir-ne a l'aprovació expressa i formal per part del Consell de Govern.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 4 de gener de 2021, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent, del qual se n'ordena la publicació del punt primer:

Primer. Ratificar el punt primer de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2020 relatiu a la pròrroga de determinades mesures en matèria de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el contingut següent:

Es prorroguen automàticament totes les comissions de servei que vencin entre la data d'aquest Acord i el 31 de desembre de 2021. La pròrroga de cada comissió de servei ha de comptar amb la voluntat manifesta del professional afectat i de la gerència corresponent. Cal adoptar el mateix criteri si es formalitzen noves comissions de servei. D'altra banda, se n'ha de procurar una tramitació àgil per donar resposta a la necessitat assistencial en tot moment.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el punt primer d'aquest Acord, i determinar que entri en vigor l'endemà de la publicació.

 

Palma, 4 de gener de 2021

La secretària del Consell de Govern Pilar Costa i Serra