Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6620
Decret 13/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es publica el cessament de personal eventual i es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 5 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el president cessa, entre d'altres causes, després de les eleccions al Parlament de les Illes Balears, però continua en l'exercici del càrrec fins que el successor n'hagi pres possessió. El dia 1 de juliol de 2019 es va dur a terme la presa de possessió.

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de treball considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També estableix que el president o presidenta i els consellers o conselleres nomenen lliurement el seu personal eventual i que els nomenaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El mateix article afegeix que, en tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Primer. Publicar el cessament del personal eventual de la Presidència que ha cessat automàticament el dia 1 de juliol de 2019:

 • Sr. Abdessamad Houman Mokhtar, cap de la Secretaria de Comunicació
 • Sr. Miquel Rosselló Julià, secretari de Protocol i Relacions Públiques
 • Sra. Rosa Maria Bestard Pons, cap de la Secretaria d'Atenció Ciutadana
 • Sra. Àgueda Quiñonero Banegas, cap de la Secretaria de Presidència
 • Sr. Alberto Magro Hernández, cap de la Secretaria de Projectes i Estratègia
 • Sr. Xavier Villalonga Rubiales, assessor tècnic
 • Sr. Martí Gelabert Pibernat, secretari

Segon. Nomenar, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball del Personal Eventual vigent, amb adscripció orgànica a la Presidència de les Illes Balears, amb efectes de dia 2 de juliol de 2019, en el llocs que s'esmenten a continuació, les persones següents:

 • Sr. Miquel Rosselló Julià, secretari de Protocol i Relacions Públiques
 • Sra. Àgueda Quiñonero Banegas, cap de la Secretaria de Presidència
 • Sr. Alberto Magro Hernández, cap de la Secretaria de Projectes i Estratègia
 • Sr. Martí Gelabert Pibernat, secretari

Tercer. Als efectes de dietes i indemnitzacions per raó de servei, és aplicable el que disposen el Decret 16/2016, de 8 d'abril, o la norma que el substitueixi, i l'article 16 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

Quart. Als efectes de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la percepció dels conceptes esmentats que la persona interessada acrediti en les diferents administracions públiques.

Cinquè. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de juliol de 2019

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias