Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6617
Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En ús de les atribucions que em confereixen l'article 56.1 de l'Estatut d'autonomia i l'article 10.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, d'acord amb els quals la presidenta de les Illes Balears nomena i separa els membres que han de formar el Govern, i en consonància amb les previsions del Decret 9/2019, de 2 de juliol, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Primer

Es nomenen membres del Govern de les Illes Balears, i assumeixen la titularitat de les conselleries que se'ls assignen, les persones següents:

 • Sr. Juan Pedro Yllanes Súarez, vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius
 • Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
 • Sra. Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
 • Sr. Iago Negueruela i Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
 • Sra. Josefa Santiago i Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports
 • Sr. Martí Xavier March i Cerdà, conseller d'Educació, Universitat i Recerca
 • Sra. Patricia Juana Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum
 • Sr. Marc Isaac Pons i Pons, conseller de Mobilitat i Habitatge
 • Sr. Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori
 • Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García- Mauriño, consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Sra. Isabel Castro Fernández, consellera d'Administracions Públiques i Modernització

Segon

1. Es nomena portaveu del Govern la senyora Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

2. En els casos en què pertoqui la substitució d'aquest càrrec, ha d'exercir les funcions de portaveu el senyor Juan Pedro Yllanes Súarez, conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

Tercer

Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 2 de juliol de 2019

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias