Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6615
Decret 8/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament dels membres del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els articles 26 i 27 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, estableixen que el cessament del govern després de la celebració de les eleccions al Parlament no impedeix que continuï en funcions fins a la presa de possessió del nou govern.

D'acord amb l'article 54.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, la senyora Francesca Lluch Armengol i Socias ha estat nomenada presidenta de les Illes Balears, i ha pres possessió del càrrec el dia 1 de juliol de 2019.

Altrament, l'article 56.1 de l'Estatut d'autonomia estableix que la presidenta de les Illes Balears nomena i separa els membres del Govern. Per la seva banda, l'article 10 de la Llei 1/2019 atribueix a la presidenta, com a responsable de la direcció del Govern, el nomenament i el cessament dels consellers i del vicepresident, si n'hi ha.

En conseqüència, a l'efecte d'aprovar la nova estructura del Govern d'acord amb el que preveu l'article 46.3.a) de la Llei 1/2019, cal declarar el cessament dels membres del Govern en funcions.

Per tot això, en ús de les facultats que m'atorga la Llei esmentada,

DECRET

Primer. Disposar el cessament com a membres del Govern de les Illes Balears de les persones següents, a les quals s'agraeixen els serveis prestats:

 • Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo, vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
 • Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència.
 • Sra. Catalina Cladera i Crespí, consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • Sr. Martí Xavier March i Cerdà, conseller d'Educació i Universitat.
 • Sra. Josefa Santiago i Rodríguez, consellera de Serveis Socials i Cooperació.
 • Sra. Patricia Juana Gómez i Picard, consellera de Salut.
 • Sr. Iago Negueruela i Vázquez, conseller de Treball, Comerç i Indústria.
 • Sr. Vicenç Vidal i Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
 • Sr. Marc Isaac Pons i Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
 • Sra. Francesca Tur Riera, consellera de Participació, Transparència i Cultura.

Segon. Aquest Decret té efectes des del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de juliol de 2019

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias