Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6704
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de juny de 2018 per la qual es resol amb caràcter provisional el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears convocat mitjançant la Resolució de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. Mitjançant la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018) es va convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de maig de 2018 s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari, convocat mitjançant la Resolució de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018).

En atenció a l'exposat i d'acord amb la base 6.3 de la convocatòria, dicto la següent

Resolució

1. Resoldre amb caràcter provisional el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears convocat mitjançant la Resolució de 8 de març de 2018 (*BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018). En l'annex I figuren el DNI, els cognoms i el nom de les persones concursants, la puntuació obtinguda i, si escau, la destinació adjudicada.

2. De conformitat amb els articles 18.2.2 i 18.3 del Reial decret-llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, les persones concursants disposen d'un termini de quinze dies naturals a explicar des de la data de publicació de les llistes provisionals per formular reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per esmenar els defectes observats. Aquestes reclamacions han d'entendre's rebutjades si la persona interessada no figura com admesa en la llista definitiva que es publiqui amb la resolució que ha d'aprovar l'autoritat convocant (que es publicarà de la mateixa manera que la resolució que conté la llista provisional).

3. En el mateix termini de quinze dies naturals a explicar des de la data de la publicació de les llistes provisionals, les persones concursants poden desistir de la seva sol·licitud. Així mateix, les persones concursants en situació de reingrés provisional que desisteixin de participar en el concurs de mobilitat voluntària seran declarades d'ofici en situació d'excedència voluntària. El desistiment d'una persona concursant que hagués condicionat la seva sol·licitud de trasllat al d'una altra persona concursant —de conformitat amb la base 3.7 de la convocatòria— és personal, per la qual cosa no suposa el desistiment de l'altra concursant, la sol·licitud de la qual continuarà la tramitació en el procediment de provisió de places, tret que declari expressament ho contrario mitjançant un desistiment signat.

4. Publicar aquesta resolució al web <http://ib-salut.caib.es> i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de juny 2018

El director general,

Julio Fuster Culebras

 

 

ANNEX I

F.E.A. - D´ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

DOCUMENT

NOM

PLAÇA

CENTRE/Z.B.S

PUNTUACIÓ

33459915K

LARA HERNANDEZ, RAUL

02001

HOSPITAL SON ESPASES

25,60

F.E.A.- D´OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

DOCUMENT

NOM

PLAÇA

CENTRE/Z.B.S

PUNTUACIÓ

02602001B

CAMPOS VILLAMIEL, ENRIQUE FRANCISCO

05704

HOSPITAL MANACOR

42,80

46344592Y

CORDOBA CARDONA, OCTAVI

05701

HOSPITAL SON ESPASES

33,98

18227146Z

MARIÑO MARIÑO, MONICA

05701

HOSPITAL SON ESPASES

28,60

78200642K

MASCARO SASTRE, MARTI

05703

HOSPITAL SON LLÀTZER

68,30

44900592S

MORAN ANTOLIN, EVA MARIA

05701

HOSPITAL SON ESPASES

32,60

43109503M

RAMALLO ALCOVER, ANA

05710

HOSPITAL CAN MISSES

24,30

38112753M

TORRENT COLOMER, ANNA

05701

HOSPITAL SON ESPASES

35,40

42951973W

VIDAL SAIZ, JOSE LUIS

05704

HOSPITAL MANACOR

25,40

F.E.A.- DE CIRURGIA PEDIÀTRICA

DOCUMENT

NOM

PLAÇA

CENTRE/Z.B.S

PUNTUACIÓ

43077579M

BARCELO CAÑELLAS, MARIA DE LA CONCEPCIO

02701

HOSPITAL SON ESPASES

28,00

21436493X

MARHUENDA IRASTORZA, CLAUDIA

02701

HOSPITAL SON ESPASES

60,10