Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura de tràmit d’informació pública per a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, procediment d’avaluació d’impacte ambiental i declaració, en concret, d’utilitat pública d’ampliació de la subestació San Antonio 66 kV i d’instal·lació de bateries d’emmagatzematge a la subestació San Antonio 66 kV

    Número de registre 5577 - Pàgines 35950-35951

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/06404E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 50, parcel·la 258, al terme municipal de Palma

    Número de registre 5814 - Pàgina 35952

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat relatiu a l’exclusió d’un exemplar del Catàleg d’arbres singulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5940 - Pàgina 35953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als interessats de la ajuda, R1 de data 12 de juny de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 5931 - Pàgines 35954-35978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 9 de juny de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2022

    Número de registre 5932 - Pàgines 35979-35982

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs de la sepultura Via Santa Agnès, núm. 76, Cementiri Municipal de Campos

    Número de registre 5915 - Pàgina 35983

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2020/01. Aprovació inicial projecte d’urbanització de la UE 73-05 del PERI La Soledat i el Polígon de Llevant, c/ Caracas, Rei Martí i Tavernera

    Número de registre 5917 - Pàgina 35984

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Anunci relatiu a l’informe del Compte General de 2022 de l'Ajuntament de Pollença

    Número de registre 5916 - Pàgina 35985

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

   • Proclamació de conselleres i conselleres electes del Consell Insular de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa com a conseqüència de les eleccions de 28 de maig de 2023

    Número de registre 5934 - Pàgines 35986-35989

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

   • Dades relatives a la votació a les eleccions al Parlament de les Illes Balears de les persones inscrites en el Cens dels Electors Residents-Absents

    Número de registre 5935 - Pàgines 35990-36002