Portal Transparència

Canals de denúncies

Ètica i Bon Govern > Canals de denúncies

Data d'actualització: 01/09/2023

Canal de denúncies tributàries

Denúncies en matèria de consum

Denúncies referents a medicaments i altres productes sanitaris

Denúncies sobre salut ambiental

Denúncies davant l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors

Denúncies en matèria de fons europeus : en relació a sospites de frau o corrupció que es puguin detectar en relació amb els projectes cofinançats en el marc dels Programes Operatius FEDER i FSE 2014-2020 de les Illes Balears, i en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, i els que corresponguin als fons de cohesió del Marc Financer Pluriennal 2021-2027 de la Unió europea.

Denúncies davant l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (Possibilitat de fer denúncies anònimes. Consulteu la informació de l'OAIB)

Bústia de denúncies del Servei Nacional de de Coordinació Antifrau (INFOFRAUDE): És el canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a aquests fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

Hi ha també una Bústia de denúncies interna de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, només accesible des de la intranet (en relació amb un projecte, actuació, procediment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que els informants, de forma raonada i veraç, considerin que constitueixen algun tipus d’irregularitat sospitosa de frau o corrupció en la gestió dels fons, segons les definicions d’aquests termes que es contenen al Pla de Mesures Antifrau i en les normes corresponents).


Podeu també fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments sobre els serveis que es presten per l'Administració de la Comunitat Autònoma per QSSI, queixes i suggeriments.

Els suggeriments es poden fer de forma anònima encara que, per obtenir resposta, caldrà que constin les seves dades.