Dubtes i aclariments sobre els processos selectius

(Darrera actualització: 30 de setembre de 2022)

1. Es diu a la base 3k) de l’annex 2 “k) Finalitzada l’adjudicació de places del procés d’estabilitat pel sistema de concurs, es publicarà la data per a la realització de l’exercici de la fase d’oposició”. Deduïm que el sistema de concurs oposició és posterior i que segueix les mateixes regles que en el sistema de concurs, i que  seguidament s’iniciarà la fase d’oposició. Es considera necessari una millor concreció.

El procés d’estabilització és un únic procés amb dos sistemes d’accés diferents que suposen dues convocatòries que es publicaran abans de 31 de desembre de 2022, a ser possible el mateix dia, les quals poden ser conjuntes o separades. Encara que les convocatòries poden ser conjuntes, són dos sistemes d’accés diferents. En primer lloc, es resoldrà el sistema selectiu del concurs i posteriorment es duran a terme les proves del sistema de concurs oposició.

Les fases i terminis del procés es fixen a la base 3 de l’annex 2 de l’Acord.

2. Respecte a la base de dades de preguntes, s’ha d’incorporar a les bases de les convocatòries? Es facilitarà als ens la base de dades de preguntes? Qui realitzarà les preguntes? Qui triarà les preguntes dels exàmens? Hi pot haver preguntes específiques al marge del temari aprovat?

De les diferents actes de la Mesa de negociació de les administracions públiques, s’entén que la referència a l’existència d’una base de dades de preguntes, s’ha d’incorporar a les bases de les convocatòries.

L’elaboració d’aquestes bases de dades es realitzarà per l’EBAP.

Les bases de dades de preguntes s’han de publicar en el mes d’octubre de 2022.

Les preguntes les triaran els membres dels tribunals corresponents.

Les preguntes que formin part de la prova han de ser únicament les que formin part de la base de dades i no es poden incloure preguntes específiques.

3. Respecte de les borses de personal temporal.

En aquell ens on hi hagi una regulació pròpia establerta amb anterioritat a la data de l’acord, els criteris d’aquest seran d’aplicació supletòria.

Es constituirà una borsa única, que serà la del sistema de concurs oposició. Només en aquells supòsits en què no hi hagi una convocatòria de places pel sistema de concurs oposició es podrà establir una borsa de personal laboral temporal provinent del sistema d’accés per concurs de mèrits.

Aquestes borses de treball, es gestionaran per les unitats administratives de personal, que seran les responsables de comprovar l’acreditació dels mèrits al·legats a la declaració responsable.

4. Quin òrgan publicarà la base de dades de preguntes per a tots els ens del sector públic autonòmic?

S’hauria de publicar a les pàgines web dels ens del sector públic autonòmic així com del GOIB.

5. El 31 d’octubre de 2022 es publicaran, juntament amb les preguntes, les respostes a la bateria de preguntes?

Les respostes sí que es publicaran, però sense marcar la resposta correcta

6. Dels cursos de formació no reglada, quins comptaran al final? Es valoraran els emesos per entitats privades, per federacions esportives, per col·legis professionals o per universitats públiques o privades?

L’acord preveu la formació certificada amb aprofitament o assistència impartit o promogut per universitats així com els cursos d’expert universitari i postgraus certificats.

No es preveu la valoració de formació impartida per entitats privades, federacions esportives o col·legis professionals.

7. Es valoraran els cursos de formació no reglada emesos per escoles taller o tallers del SOIB?

Els cursos de formació de programes de polítiques actives del SOIB són cursos promoguts per administracions públiques territorials (organismes autònoms). Per tant, sí que estan incloses en l'acord.

8. Com es farà l’adjudicació de places un cop valorats els mèrits?

A elecció dels aprovats i d’acord amb la puntuació obtinguda.

9. Es podria establir un acord entre Administració i treballador que superi el procés en el qual ha participat perquè quedi al seu lloc de feina?

No.

10. Per què algunes titulacions universitàries tenen reconeixement directe com a mèrits per qualsevol plaça i, en canvi, altres titulacions han d’estar directament relacionades amb les funcions de la plaça?

Són titulacions que són transversals i que s'entén que es poden fer servir per a qualsevol plaça.

11. Les convocatòries han d’incloure la codificació o les expansions de les places afectades?

No és necessari identificar els llocs de treball que més endavant s’oferiran als aspirants que hagin superat el procés selectiu.

12. Què he de fer si he presentat tota la documentació amb l’autobarem i vull presentar més mèrits en el termini previst per la convocatòria?

No s’ha de presentar documentació, sinó el model d’autobarem mitjançant la declaració responsable que es pot modificar fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

13. Què he de fer si ja he enregistrat la documentació i he de rectificar l’autobarem o alguna de les meves dades personals en el formulari de sol·licitud?

No s’ha de presentar documentació. Mentre duri el termini de presentació de sol·licituds, es pot esmenar la sol·licitud inicial.

14. Quan presenti la sol·licitud per participar en els processos, he d’aportar còpia compulsada de tots els mèrits o només dels requisits?

No s’ha d’aportar documentació, només la declaració responsable que inclourà el full d’autobarem i la declaració de compliment dels requisits.

15. Les bases de la convocatòria específica permeten crear borses preferents amb el personal cessat procedent del concurs de mèrits, borses que restarien vigents fins a la resolució del concurs oposició, i la posterior creació de la borsa corresponent?

Només en el supòsit que no hi hagi procés selectiu per concurs oposició i si no hi ha aquest procés, supletòriament la borsa es confeccionarà amb el personal del procés selectiu per concurs de mèrits.

16. Els cursos de formació poden tenir relació amb les funcions de la categoria a la qual s’opta?

L’apartat «Cursos de formació» no fa diferenciació en el tipus de formació, si bé, i d’acord amb la interpretació feta per la Comissió al darrer apartat del punt 5.1 la formació específica per a l’exercici de funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta poden ser objecte de valoració a través d’aquest apartat sempre que compleixin els requisits relatius a òrgans promotors establerts amb caràcter general a l’apartat de formació.

17. Qui ha de formar part de l’òrgan de negociació per ratificar l’Acord?

L'òrgan de negociació de cada ens.

18. A un ens on tot el personal està afectat pel procés d’estabilització qui ha de formar part dels òrgans de selecció? Es pot ser membre de més d’un tribunal?

Haurà de ser personal adscrit a la conselleria d’adscripció.

Es pot ser membre de més d’un tribunal si es compleixen els requisits.

19. Es pot incloure en l’apartat d’altres mèrits la realització d’una entrevista?

Al procés selectiu de concurs sí i al procés selectiu de concurs oposició no.

20. Queda a criteri de cada Tribunal anul·lar la pregunta incorrecta? S’aplicarà a tots els ens l’anul·lació d’aquesta pregunta? I si no coincideix amb el criteri d’un altre tribunal? Hi haurà coordinació en aquestes anul·lacions?

NO es pot anul·lar una pregunta si en un tribunal ningú ho ha demanat. L’únic que pot decidir anul·lar una pregunta és el tribunal corresponent.

Aquesta anul·lació NOMÉS afecta aquest Tribunal. La resta de tribunals, si cap aspirant no ha demanat, mantenen la validesa de la pregunta anul·lada per l'altre tribunal.

És a dir, cada tribunal és independent dels altres i pot decidir, sobiranament, el que consideri oportú, sense que aquesta decisió afecti els altres tribunals. Tot i això, es recomana que s’informi d’aquestes anul·lacions a l'EBAP.

21. Envers els criteris de desempat, com comptar si dues persones arriben al màxim de punts en formació? Es passaria al següent concepte de desempat o es comptaria la puntuació real encara que sigui major que el màxim puntuable? Exemple: Si una persona té 20 punts de formació i una altra 23, però el màxim puntuable és de 15 punts, en cas de desempat s’aniria als punts reals o s’hauria de passar al següent criteri de desempat?

Quan els criteris de desempat diuen “major puntuació obtinguda” sigui del mèrit de formació o d’altres mèrits, es refereix a la “puntuació màxima que es pot assolir segons les bases”, ja que no es barema més enllà de la puntuació màxima.

En l’exemple exposat s’haurà de passar al següent criteri de desempat.

22. Modificació de la sol·licitud per afegir més mèrits o altres modificacions.

Si una persona fa una sol·licitud i s’oblida d’al·legar mèrits o la vol rectificar, ho pot fer mentre el termini de presentació de sol·licituds estigui obert. Posteriorment ja no es pot modificar aquesta.

23. Les titulacions acadèmiques han d’estar relacionades?

Sí, les bases preveuen una sèrie d’àrees de titulacions acadèmiques que s’entenen relacionades amb les funcions de totes les categories professionals: A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de totes les categories professionals les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d’empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d’ESO i batxillerat s’entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior. Les titulacions que no estiguin emmarcades en les àrees anteriors es baremen si estan relacionades amb les funcions del cos, escala o especialitat convocada. Aquesta funció la realitza el Tribunal de baremació.

24. Què s’entén per falsedat al·legada als mèrits?

Sols suposa falsedat al·legar mèrits que el darrer dia de presentació d’instàncies no es tenen.

Per tant, l’al·legació d’un mèrit en un apartat erroni no és falsedat o valorar una formació no valorable no suposa exclusió del procés. Serà revisat pel tribunal i baremat, si s’escau, en l’apartat que li correspongui.

Exemple de no falsedat: Al·legar experiència com a personal laboral del sector públic en un apartat que sols preveu experiència en l’administració, o al·legar un màster no oficial en l’apartat de formació.

25. Com es valoren els certificats de nivell de llengües estrangeres?

Atès que en el barem no hi ha apartat d’idiomes, no es poden baremar els certificats de nivell de llengües estrangeres. Els cursos de formació en llengües estrangeres si assenyalen hores o crèdits i estan impartides per les entitats fixades a les bases sí es poden baremar.

Els certificats de nivell de llengües estrangeres es podrien valorar a l’apartat d’altres mèrits, si així s’estableix prèvia negociació.

26. Són compatibles el torn lliure i el torn de persones amb discapacitat?

Són incompatibles el torn lliure i el torn de discapacitat en les categories en les quals hi ha torn reservat. Per tant, si en la categoria concreta no hi ha reserva per a persones amb discapacitat, l’aspirant es pot presentar al torn lliure sempre que disposi de l’informe d’aptitud per fer les funcions de la categoria a la qual es presenta.

En conseqüència, una persona es pot presentar al torn de reserva del procediment per concurs oposició de la categoria de tècnic superior i al torn lliure del procediment de concurs oposició de la categoria d’auxiliar.