Torna

Comissió de seguiment per a la interpretació i l'anàlisi de l'Acord per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Dubtes i aclariments sobre els processos selectius

(Darrera actualització: 7 d'octubre de 2022)

1. Els exàmens dels diferents cossos convocats en el marc del concurs oposició es realitzaran el mateix dia?

És una possibilitat emparada per l’article 7 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, i com una mesura d’agilització dels processos.

Si finalment els exàmens s’unifiquen les persones aspirants que no puguin presentar-se a algun examen per aquest motiu tenen dret a la devolució de la taxa abonada que es retornarà d’ofici.

2. Modificació de la sol·licitud per afegir més mèrits o altres modificacions.

Si una persona fa una sol·licitud amb el tràmit telemàtic i s’oblida d’al·legar mèrits o la vol rectificar, ho pot fer mentre el termini de presentació de sol·licituds estigui obert. En aquest cas es recomana fer un nou tràmit telemàtic, malgrat que haurà d’abonar de nou la taxa. Si bé, té dret a què li sigui retornada.

3. No s’ha de presentar CAP document acreditatiu dels mèrits al·legats juntament amb la sol·licitud, ni a la bústia d’oposicions, fins que la persona no sigui degudament requerida.

4. No s’ha de presentar cap document per acreditar el compliment dels requisits al·legats fins que siguin degudament requerits.

5. Tal com disposen les bases, es recomana al personal CAIB actualitzar els mèrits al Servei de Registre de Personal per tal que en el moment oportú puguin ser incorporats d’ofici. En cas contrari, els mèrits es poden acreditar pel mateix aspirant quan es facin els requeriments.

6. Sols suposa falsedat al·legar mèrits que el darrer dia de presentació d’instàncies no es tenen.

Per tant, l’al·legació d’un mèrit en un apartat erroni no és falsedat i no suposa exclusió del procés. Serà revisat pel Tribunal i baremat, si s’escau, en l’apartat que li correspongui.

Exemple: Al·legar experiència com a personal laboral del sector públic en un apartat que sols preveu experiència en l’administració, o al·legar un màster no oficial en l’apartat de formació.

7. Sols són incompatibles el torn lliure i el torn de discapacitat en els cossos, escales o especialitats on hi ha torn de reserva. Per tant, si en el cos, escala o especialitat concreta no hi ha reserva per a persones amb discapacitat, l’aspirant es pot presentar al torn lliure sempre que disposi de l’informe d’aptitud per fer les funcions del cos on es presenta.

Per tant, una persona es pot presentar al torn de reserva del procediment per concurs oposició del cos superior i al torn lliure del procediment de concurs oposició del cos auxiliar.

8. En les convocatòries d’estabilització per a places de personal funcionari quan diu “serveis prestats a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”, es refereix al personal funcionari al servei de l’Administració de comunitat autònoma de les Illes Balears emmarcats dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales. Per tant, queden exclosos els serveis prestats pel personal docent, estatutari i sector públic (excepte organismes autònoms). Tampoc es barema l’experiència al sector privat.

9. Es barema l’experiència com a personal laboral del sector públic en les convocatòries d’estabilització per a personal laboral i funcionari?

NO. Quan el barem diu “Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears” no es refereix al sector públic, excepte els organismes autònoms de la CAIB.

10. Quina experiència per a places personal funcionari entren dins el barem “Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s’opta”?

Es tracta de serveis prestats exactament en el mateix cos, escala o especialitat convocada. Per tant, si es presenta al cos superior no es barema serveis al cos facultatiu superior CAIB en aquest barem.

Si convocam cos auxiliar CAIB, no es barema la categoria auxiliar Ibsalut en aquest apartat.

11. Formació impartida per universitats.

La formació de les universitats (sigui impartida o rebuda) no es barema.

12. Títols propis de les universitats.

Els títols propis de les universitats que no siguin màsters oficials no es baremen.

13. La formació ha d’estar relacionada amb les funcions?

No, es barema tota la formació sense analitzar la seva relació sempre que sigui l'establerta en la convocatòria.

14. Es baremen els cursos del SOIB, escoles tallers, tallers d’ocupació?

Sí, ja que es barema tota la formació impartida o promoguda per administracions públiques territorials i el sector públic adscrit.

15. Es baremen els cursos de formació contínua per ocupats?

Si són impartits o promoguts per qualsevol administració pública territorial sí. Per exemple es baremen els cursos de formació promoguts pel SEPE, Conselleria de Treball, Ministeris…

16. Què és una administració pública territorial (barem de formació)?

Tota l’Administració de l’Estat, la de les comunitats autònomes, entitats locals (inclosos els consells insulars).

També entra el sector públic adscrit a una administració pública territorial.

17. Es barema la formació dels col·legis professionals?

La formació dels col·legis professional no es barema.

18. Les titulacions acadèmiques han d’estar relacionades?

Sí, les bases preveuen una sèrie d’àrees de titulacions acadèmiques que s’entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats: A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d’empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d’ESO i batxillerat s’entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior. Les titulacions que no estiguin emmarcades en les àrees anteriors es baremen si estan relacionades amb les funcions del cos, escala o especialitat convocada. Aquesta funció la realitza el Tribunal de baremació.

19. Els primers cicles universitaris que no tenen nivell reconegut de MECES no es baremen com a mèrit.

20. Quan els criteris de desempat diuen “major puntuació obtinguda” sigui del mèrit de formació o d’altres mèrits, es refereix a la “puntuació màxima que es pot assolir segons les bases”, ja que no es barema més enllà de la puntuació màxima. Per tant (a tall d’exemple) si el màxim de formació són 3 punts aquesta és la puntuació màxima.

21. Atès que en el barem no hi ha apartat d’idiomes, no es poden baremar els certificats de nivell de llengües estrangeres. Els cursos de formació en llengües estrangeres si assenyalen hores o crèdits i estan impartides per les entitats fixades a les bases sí que es poden baremar.

22. Quan es publicarà la base de dades de preguntes del concurs oposició?

Cada administració publicarà la base de dades a la pàgina web. A l’Administració de la CAIB es publicarà a la pàgina web de l’EBAP abans de finalitzar el mes d’octubre de 2022.

A la base de dades només es publicaran les preguntes sense indicar la resposta correcta.

23. Quines limitacions tindran els funcionaris de carrera en la participació en els processos de selecció? I el personal laboral fix? El personal laboral amb un contracte indefinit pot participar en qualsevol procés de les Administracions convocants?

No es poden presentar a un cos, escala o especialitat de la mateixa administració del qual ja ostenten la condició de funcionari de carrera. I tampoc a la mateixa categoria professional de la mateixa administració. Per tant, si convocam cos facultatiu superior, escala humanística i ciències socials, especialitat tècnic mercat de treball, es podrien presentar els d'una altra especialitat (com ara sociologia) d'aquella mateixa escala i cos si compleix els requisits de titulació, malgrat que sigui del cos facultatiu superior, doncs ha de complir els tres requisits, ja que sí que existeixen. No es refereix al compliment alternatiu, ja que per concórrer l'especialitat, ha de concórrer l'escala i el cos. Si hagués volgut sols el cos, la Llei hauria d'haver posat "No ser funcionari de carrera del mateix cos".

Sí que es poden presentar a una plaça d’un altre grup o subgrup de la mateixa administració.

Un personal laboral amb contracte indefinit pot participar en qualsevol procés amb les limitacions indicades anteriorment.

24. Com es farà l’adjudicació de places un cop valorats els mèrits?

A elecció dels aprovats i d’acord amb la puntuació obtinguda.

25. Les convocatòries han d’incloure el nombre de places, la descripció de les funcions, el seu municipi en el cas dels consells i la codificació o les expansions de les places afectades?

Les convocatòries han d’incloure els requisits prevists a la llei. En el supòsit de la CAIB (article 49) han d’incloure el nombre de places, el grup, el cos, l’escala, l’especialitat o la categoria professional i l’illa de destinació. No és necessari identificar els llocs de treball que més endavant s’oferiran als aspirants que hagin superat el procés selectiu.

26. Podré participar en els processos d’estabilització que tenen altres requisits assenyalats a les RPT com permís de conduir, coneixements de llengües estrangeres... encara que no els posseeixi?

Els requisits i les condicions que han de complir els aspirants han d’estar inclosos en les convocatòries específiques.

27. Les bases de la convocatòria específica permeten crear borses preferents amb el personal cessat procedent del concurs de mèrits, borses que restarien vigents fins a la resolució del concurs oposició, i la posterior creació de la borsa corresponent? Preferència de les borses.

Només es crearà una borsa d’interins del sistema de concurs de mèrits en els casos en els quals no es convoquin places del mateix cos, escala o especialitat o de la mateixa categoria professional, en el cas del personal laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Les convocatòries d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, han de preveure que les persones que no superin el procés selectiu, i que no tenguin la possibilitat de participar en el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, escala, subescala, classe, especialitat o categoria professional, convocades pel sistema de concurs oposició, s’han d’incloure en borses de personal funcionari interí o de personal laboral temporal, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents en cadascuna de les administracions. Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectius del cos, l’escala, la subescala, la classe,  l’especialitat o la categoria.

28. En el cas d’administracions locals, què s’entén per “administració convocant”? S’ha d’entendre com a “administració local” en genèric? O com administració referida a l’ajuntament concret?

L’administració convocant és cada administració en concret.

29. Als efectes de requisit d’accés i en cas de dubtes sobre quina branca pertany la vostra titulació podeu consultar el Registre d’Universitats, Centres i Títols a l’enllaç https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios.

30. Les enginyeries formen part de la branca “enginyeria i arquitectura” i no de la branca de ciències.

31. El pagament de la taxa per participació sols es pot efectuar amb targeta bancària.

32. Les dades introduïdes en el tràmit telemàtic no es guarden si no s’efectua el pagament, en aquest darrer cas, es pot recuperar el tràmit a la carpeta ciutadana. Per tant, es recomana tenir els mèrits a al·legar preparats abans d’iniciar el tràmit.

33. No es baremen els serveis prestats com a personal eventual d’acord amb el que disposa l’article 20.4 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB.

34. No es contesten dubtes relatius a la baremació de mèrits sobre casos concrets, ja que aquesta és una funció encomanada al tribunal. En qualsevol cas, recordam que l'al·legació d'un mèrit existent no baremable no suposa falsedat.