Informes sobre projectes normatius

  • Informe 9/98, de 14 de setembre de 1998. Projecte de Decret pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les Lleis de Pressuposts Generals de la CAIB.
  • Informe 1/99, de 22 de febrer de 1999. Projecte de Decret sobre la prevenció i gestió dels riscs que afecten el patrimoni de la CAIB.
  • Informe 13/99, de 28 d'octubre de 1999. Modificació del Decret 12/1999, de 26 de febrer, sobre la prevenció i gestió dels riscs que afecten el patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Informe 12/00, de 30 de novembre de 2000. Decret sobre contractació de la CAIB. Autorització del Consell de Govern en contractes de quantia igual o superior a 25 milions de pessetes. Contingut i tramitació.
  • Informe 2/02, de 28 de febrer de 2002. Projecte de Decret per el qual s'adapta el règim jurídic, pressupostari i financer del contracte administratiu d'obra sota la modalitat de pagament total del preu a l'organització de l'Administració de la CAIB.
  • Informe 4/02, de de 27 de juny de 2002. Decret de mesures en la contractació administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears de suport a l'estabilitat i a la qualitat de la ocupació.
  • Informe 3/04, de 30 de setembre de 2004.Informe relatiu al procediment que cal seguir en l'aprovació d'actes posteriors a l'adjudicació del contracte amb referència a l'autorització prèvia prevista en l'article 2.7 del Decret 147/2000, de 10 de novembre, modificat pel Decret 39/2004, de 23 d'abril, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Informe 1/11, de 18 d'abril. Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris i els principis generals per a la concertació de serveis en l'àmbit públic de serveis socials.
  • Informe 3/2012, d'1 de juny. Projecte de decret pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.