Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Comissió Permanent

Presidenta

Sra. Maria Begoña Morey Aguirre

Vicepresident

Titular:

Suplent:

Vocals

Secretària general de la Conselleria de Salut i Consum:

Titular: Sra. Guadalupe Pulido Román

Suplent: Sr. José Manuel Busquets Sánchez

Secretària general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori:

Titular: Sra. Catalina I. Perelló Carbonell

Suplent:

Secretari general de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló

Suplent: Sr. Pedro J. Moyano Marín

Intervenció General:

Titular: Sr. Joan Martí Cerdà

Suplents: Srs. Josep Amengual Antich, Apol·lònia Andreu Mestre, Bartomeu Matas Martorell, Teresa Moreo Marroig

Direcció de l'Advocacia:

Titular: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Suplent: Sr. Ramón Rosselló Lozano

Representant de les organitzacions empresarials:

Titular: Sr. Francisco Simó Lladó (CAEB)

Suplent: Sra. Francisca Alba Ramón (CAEB)

 

Secretària

Sra. Mª Matilde Martínez Montero