Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Enviament de dades al Registre de Contractes

Per enviar les dades dels contractes al Registre de Contractes s'han de fer servir els tràmits electrònics següents:

- Alta de contracte

- Pròrroga de contracte

- Modificació de contracte

- Resolució de contracte

- Acabament de contracte

- Alta de contracte menor

- Acabament de contracte menor