Models de plecs de clàusules administratives particulars 

 

A continuació trobareu els models de plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per l'Acord del Consell de Govern, amb l'informe previ de l'Advocacia i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Contracte d'obres

Procediment obert

Procediment obert simplificat

Procediment obert simplificat abreujat

Contracte de serveis

Procediment obert

Procediment obert simplificat

Procediment obert simplificat abreujat

Contracte de subministrament

Procediment obert

Procediment obert simplificat

Procediment obert simplificat abreujat