Justificació  del  manteniment  de  la  solvència  tècnica  i  professional de les empreses


Introducció

L’article 4 del Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per acreditar la solvència tècnica i professional a l’efecte de mantenir la classificació empresarial, estableix que les persones i les entitats classificades han de presentar, cada tres anys, una declaració responsable, segons el model que, a aquest efecte, aprovi la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.

La declaració responsable l’ha de signar digitalment el representant de l’empresa o entitat, l’empresari individual o el professional, i s’ha de trametre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, a través del REC (Registre Electrònic Comú

Aquesta declaració responsable s’ha de tramitar cada tres anys a partir de la data de l’atorgament o la revisió de la classificació empresarial.

Models de declaració i documentació que s'hi han d'adjuntar

Els models de declaració responsable, un per a obres i un altre per a serveis, i els annexos que s’hi han d’adjuntar, com també la determinació del moment en què s’han de presentar i la manera de comprovar la classificació vigent en cada moment, els va aprovar la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa mitjançant l'Acord 1/2012, de 27 de juliol.

A continuació disposau dels enllaços a les declaracions responsables per obres i per serveis i els seus annexes:

- Declaració responsable per empreses d'obres

- Annexos empreses d'obres

- Declaració responsable per empreses de serveis

- Annexos empreses de serveis

Heu de saber que:

– En el cas que la persona que signi la declaració responsable no sigui la mateixa que va signar la sol·licitud de classificació, s’haurà de presentar també l’escriptura d’apoderament, o l’escriptura en què constin les facultats de la persona que signa la declaració, juntament amb la fotocòpia del seu DNI.

– En els casos en què la representació d’una entitat sigui mancomunada, han de signar la declaració responsable tots els representants mancomunats.

– L’empresa ha de disposar dels documents que acrediten allò que es declara, atès que la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa pot sol·licitar la presentació dels documents acreditatius en qualsevol moment.

– Aquests documents han de complir els requisits establerts en l’article 47 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i també els establerts en les instruccions de l’expedient de classificació.

– La declaració responsable permet mantenir la classificació empresarial de què disposa la persona o entitat classificada. Si es vol ampliar o modificar la classificació, és necessari iniciar un nou procediment de classificació empresarial.

- En el cas que alguna de les categories disminueixi respecte a la atorgada el el seu dia, es procedirà a iniciar un expedient de revisió d'ofici, d'acord amb l'article 82.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, i del Decret 44/2012, de 25 de maig.

- Els imports, que han de figurar en els annexos, dels certificats acreditatius de l'experiència amb obres o serveis s'han d'indicar sense IVA.