Justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de les empreses

Introducció

L'article 2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, regula el procediment per acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera.

El compliment d'aquest requisit s'ha de fer mitjançant una declaració responsable, elaborada d'acord amb el model aprovat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.

Aquesta obligació afecta les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits en el Registre Mercantil, les entitats no mercantils inscrites en registres oficials distints del Registre Mercantil (associacions, cooperatives, fundacions, etc.), i els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil.

La declaració, l'ha de signar el representant de l'empresa o entitat o l'empresari individual, i s'ha de trametre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Aquesta declaració responsable s'ha de tramitar, necessàriament, per via telemàtica, abans de l'1 de setembre de cada any.

Models de declaració i documentació que s'hi ha d'adjuntar

Els models de declaració responsable o d'escrit de presentació, com també la determinació del moment en què s'han de presentar i la manera de comprovar la classificació vigent en cada moment, els va aprovar la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa mitjançant l'Acord 1/2009, de 30 de juliol.

A la declaració responsable, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

- Les persones jurídiques inscrites en el Registre Mercantil o en qualsevol altre registre i els empresaris individuals inscrits en el Registre Mercantil han de presentar un exemplar dels comptes anuals aprovats i el justificant de la presentació en el Registre Mercantil o en el registre que correspongui.

- Els empresaris individuals que no figuren inscrits en el Registre Mercantil han de presentar un exemplar del llibre d'inventaris i comptes anuals en el qual figurin les dades de tancament de l'exercici comptable.

 

Instruccions per presentar la declaració responsable    IMPORTANT!

La declaració responsable s'ha d'emplenar, necessàriament, per mitjà d'un tràmit telemàtic, i s'ha de fer amb signatura electrònica.

Per obtenir un certificat digital, clicau aquí

Societats mercantils, empresaris individuals inscrits en el Registre Mercantil i entitats no mercantils inscrites en registres oficials distints del Registre Mercantil

Empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil

Heu de saber que...

En els casos en què la representació d'una entitat sigui mancomunada, han de signar la declaració responsable tots els representants mancomunats. Si disposau de signatura electrònica i feis el tràmit íntegrament de forma telemàtica, heu d'adjuntar-hi un document en què s'aprovi la presentació de la declaració responsable i s'autoritzi un dels representants per fer el tràmit telemàtic. Utilitzau aquest model.

Si teniu problemes o voleu consultar un dubte en relació amb aquest tràmit, podeu telefonar al número 971 17 70 80.