Informació general sobre la classificació empresarial 

 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs).

En canvi, en els contractes de serveis no s’exigeix la classificació, tot i que l’empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d’acreditar la solvència.

Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

El termini per resoldre l'expedient és de sis mesos.