Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

Informació general

ATENCIÓ TELEFÒNICA

L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. (971 17 70 80)

Què es el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic?

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental.

L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors.

Quin període de validesa tenen les inscripcions?  

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic té vigència indefinida, sens perjudici de l’obligació dels empresaris de mantenir actualitzades les dades inscrites.

No obstant això, si algun document dipositat en el Registre té un termini de vigència definit, es farà constar en la certificació d'inscripció, sens perjudici que la persona interessada actualitzi la inscripció.

Qui s'hi pot inscriure?

S’hi pot inscriure qualsevol persona, física o jurídica, amb domicili en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tengui capacitat d'actuar i vulgui contractar amb l'Administració.

En cas que el domicili estigui ubicat en una altra comunitat autònoma, l’expedient s’ha de tramitar davant la Subdirecció General de Classificació de Contractistes i Registre de Contractes del Ministeri d’Hisenda o, si el domicili radica en una comunitat autònoma que s’ha integrat en el Registre, davant els òrgans de la comunitat autònoma en qüestió.

Com s'ha de fer la inscripció?

Per inscriure’s s'ha de presentar una sol·licitud electrònica des d’aquest enllaç: Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

NOVETAT IMPORTANT

A partir del mes de desembre de 2019 hem posat en marxa el tràmit d’inscripció abreujada per a les primeres inscripcions a Rolece d’entitats mercantils. La resta d’entitats i les persones fisiques hauran de seguir el procediment ordinari.

El procediment abreujat consisteix en la inscripció al ROLECE mitjançant una sol·licitud en la qual només s’introdueixen les dades següents:

- NIF de l’empresa.
- Província del domicili social.
- Nom i llinatges del sol·licitant (aquest ha de ser representant acreditat de l’empresa, ja sigui administrador, conseller delegat o apoderat)
- Adreça electrònica de contacte.

Finalment ha de signar la sol·licitud i aquesta s’enviarà automàticament a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Seguidament ha d’entrar a la pàgina web del Registre Mercantil https://www.registradores.org i sol·licitar l’enviament de les dades inscrites a l’adreça notasregistrales@patrimoniodelestado.es segons les instruccions que rebin a la adreça de correu indicada a la sol·licitud. La sol·licitud de dades al Registre Mercantil obliga al pagament d’una taxa per un import aproximat de 5 euros.

Una vegada rebudes les dades per part del Registre Mercantil a l’adreça de correu esmentada, aquestes són reenviades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears, la qual procedirà a la inscripció al Rolece.

Els avantatges d’aquest tipus d’inscripció són els següents:

- No s’ha d’enviar documentació acreditativa, ni aportar-la presencialment a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
- El procediment d’inscripció es tramita en un breu termini.

En qualsevol cas, una vegada resolta la inscripció, que tindrà unes dades, mínimes, es podran afegir dades addicionals mitjançant el tràmit ordinari (apoderats, títols habilitants, comptes anuals, assegurances, etc…).

En el cas d'inscripció per la via ordinaria o en resposta a requeriments de documentació, la documentació acreditativa necessària per tramitar la inscripció s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils.

Normativa reguladora

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic es regula en les normes següents: 

  • Els articles 96 i 337 a 345 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.   
  • Els articles 8 a 20 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
  • L’Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat.
  • Els articles 15, 24 i 25 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.