Registre de Contractes

 

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa gestiona el Registre de Contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La normativa reguladora de la contractació pública estableix que el Ministeri d'Hisenda ha de mantenir el Registre de Contractes, en què s'han d'inscriure les dades bàsiques dels contractes adjudicats per les diferents administracions públiques i altres ens del sector públic.

El Registre de Contractes del Sector Públic constitueix el suport per al coneixement, l'anàlisi i la recerca de la contractació pública, per a l’estadística en matèria de contractes públics i per al compliment de les obligacions internacionals en matèria d'informació. Aquest Registre s’ha de coordinar amb els registres autonòmics existents.

Els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental han de comunicar al Registre de Contractes les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si s'escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa comunica periòdicament al Registre de Contractes del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda les dades dels contractes subscrits a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les publica a la memòria que edita anualment.

La regulació del Registre de Contractes es troba en: 

  • Els articles 56.4 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • L'article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei de contractes de les administracions públiques.
  • Els articles 15 a 23 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.