Funcions

 

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l'òrgan consultiu específic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de la seva administració instrumental en matèria de contractació pública.

A més d'aquesta activitat consultiva, la Junta resol el recurs especial en matèria de contractació previst en l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pot emetre recomanacions, instruccions, acords o circulars en matèria de contractació, adreçades als òrgans de contractació de la Comunitat Autònoma.

Així mateix, duu a terme l'activitat administrativa de classificació empresarial i gestiona el Registre de Contractes i el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

D'altra banda, d'acord amb l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació de l'economia espanyola, la JUnta Consultiva emet informes sobre l'estructura de costs de determinats contractes en què es preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus.