Enviament de dades al Registre de Contractes

Per enviar les dades dels contractes al Registre de Contractes s'han de fer servir els tràmits electrònics següents:

- Alta de contracte

- Pròrroga de contracte

- Modificació de contracte

- Resolució de contracte

- Acabament de contracte

- Alta de contracte menor

- Acabament de contracte menor

Models d'alta i baixa d'usuaris pel tràmits telemàtics d'enviament de dades al Registre de contractes:

- Model d'alta d'usuaris

- Model de baixa d'usuaris