Circulars   

Circular 1/2003, de 18 de desembre de 2003. Modificació del Decret 147/2000 sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Modificació de la Llei de contractes de les administracions públiques. Text refós, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Circular 1/2004, de 15 de gener de 2004. Modificació del Decret 147/2000 sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Modificació de la Llei de contractes de les administracions públiques. Text refós, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Circular 2/2004, de 26 de març de 2004. Exigència de classificació d'obres per part del òrgans de contractació de les Illes Balears.

Circular 1/2005, de 29 de setembre de 2005. Sobre els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars a utilitzar en l'Administració de la CAIB.

Circular 2/2005, de 28 de desembre de 2005. Modificació dels llidars dels contractes públics.

Circular 1/2006. Criteris relatius a l'acreditació del títol o autorització habilitant per obtenir classificació en determinats subgrups d'obres.

Circular interpretativa 1/2009, de 30 de juliol, sobre el sistema de recursos i reclamacions contra els actes d'adjudicació dels contractes del sector públic  

Circular interpretativa 1/2019, de 30 de maig, sobre el sistema de recursos contra els actes de preparació i adjudicació i els actes o actuacions en l’àmbit dels efectes, modificació i extinció dels contractes dels ens del sector públic

Circular 1/2021, de 26 de març, dirigida als òrgans de contractació en relació amb els terminis i els requisits de tramesa de l'expedient administratiu i de l'informe jurídic preceptiu per poder resoldre el recurs especial en matèria de contractació i les sol·licituds de suspensió de l'execució de l'acte impugnat que siguin competència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Circular 1/2022 adreçada als òrgans de contractació sobre el procediment que s’ha de seguir per a la tramitació de les sol·licituds de l’informe preceptiu de l’article 333.3 de l’LCSP

Circular 2/2022 adreçada als òrgans de contractació sobre el procediment que s’ha de seguir per a la sol·licitud de l’informe preceptiu de l’article 9.7 del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola