Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/11/1994

Llei 3/1994, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1995

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 3/1994, de 29 de novembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1995 BOCAIB núm. 157 de 1994

Afectada per:

Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1996 BOCAIB núm. 162 de 1995

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document