Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1988

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989 BOCAIB núm. 157 de 1988 i BOCAIB núm. 3 de 1989

Afectat per:

Correcció d'errades advertides a la publicació de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1989 BOCAIB núm. 016 de 1989

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 BOIB núm. 196 de 2007

Per a més informació podeu descarregar el següent document