Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decàleg de bones pràctiques

per prevenir l'assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere i d'expressió de gènere

1

Tractar els companys i les companyes amb el màxim respecte, independentment del seu sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

2

No realitzar comentaris sobre l'orientació sexual de cap persona del nostre entorn.

3

No fer acudits sexistes ni fomentar que altres persones els facin.

4

No reenviar imatges o vídeos de contingut sexista o degradant des del punt de vista sexual.

5

No mirar de forma intimidatòria cap company o companya, amb independència del seu aspecte físic o vestimenta.

6

Fomentar un ambient de companyonia i no ser còmplice directe o indirecte de situacions d'assetjament.

7

Mantenir la distància interpersonal necessària perquè cap persona es pugui sentir intimidada o incòmoda.

8

Comunicar a la persona superior jeràrquica les situacions que presentin indicis d'assetjament.

9

No menysprear les capacitats o habilitats de les persones per raó del seu sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

10

No difondre rumors sobre la vida privada dels companys i companyes.