Torna

Dades de transparència

RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

C. Pres FP i Igualtat.png

PDF Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)


PDF Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

C.Trans Ener Sec Prod i Mem Demo.png

PDF Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

- Institut Balear de l'Energia

C. Hisenda i RE.png PDF Centre Balears Europa (CBE)
C. Model Econ Tur i Treb.png

PDF Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)


PDF Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)​

C. Afers Soc i Esp.png

PDF Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)


PDF Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears


PDF Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (FASD)


PDF Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel


PDF Fundació per a l'Esport Balear

C. Edu i F Prof.png

- Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

[Informació no disponible]


PDF Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)

C. Salut i Cons.png

PDF Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears


PDF Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)


PDF Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GESAIB)

C. Fons Eu Univ i Cult.png

PDF Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)


PDF Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)


PDF Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB)


PDF Fundació Robert Graves


PDF Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)


PDF Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

C. Medi Amb i Terr.png

PDF Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)


- Institut Balear de la Natura (IBANAT)

[Informació no disponible]


PDF Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

C. Agr Pes i Alim.png

PDF Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)


PDF Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

C. Mob i Habit.png

PDF Ports de les Illes Balears


PDF Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)


PDF Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)


PDF Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Darrera actualització 12/12/2022