Darrera actualització: gener 2022
desc_C_EDU_UNI_REC_COL.png

desc_NOU CEIP.jpg

1.- INTRODUCCIÓ
 

L’any 2016 la Conselleria d’Educació publicà un Pla d’Infraestructures Educatives per al període 2016-2023 amb l’objectiu de donar una resposta objectiva i ordenada a les necessitats detectades en matèria d’infraestructures educatives.

L’esmentat Pla ha estat, des del primer moment, un document de refèrencia a l’hora de planificar la feina de l’IBISEC, sempre tenint en compte la realitat canviant de les necessitats relacionades amb les infraestructures educatives i les situacions sobrevingudes que precisen d’intervenció.

Un factor determinant per a la planificació de les actuacions en matèria d'infraestructures educatives a les Illes Balears és el creixement continuat de la població escolar, que afecta de manera desigual a les distintes illes i es concentra sobre tot en algunes zones de Mallorca i d'Eivissa.

A més, en els darrers anys s'observa un disminució del creixement de la població escolar en els nivells d'educació infantil i primària, que es trasllada progressivament a l'ESO i als ensenyaments postobligatoris, i de manera molt significativa a la formació professional:

 

desc_Slide33.jpg


Per a la planificació de noves infraestructures educatives i ampliacions de centres educatius es tenen en compte, entre d'altres, els indicadors següents:

  • Evolució dades de població escolar i d’escolarització.
  • Relació matrícula/oferta de places (ràtios).
  • Presència d’aules modulars.

Quant a la relació matrícula/oferta de places (ràtios) indicadora de possibles mancances en infraestructures educatives, s’ha fet una anàlisi centre per centre, municipi a municipi i illa per illa.

En els mapes següents s’assenyalen, per als CEIPs i IES, en color verd aquelles zones i centres educatius en els quals la matrícula en el curs 2021-22 és inferior en un 15% (IES) o en un 10% (CEIP) a les places ofertes en aquests centres, en color groc els centres i zones on la diferència entre la matrícula i les places ofertes es troba entre aquests percentatges i 0, i en vermell, aquelles zones i centres en què la matrícula és superior a l'oferta de places, i per tant es troben per damunt de les ràtios màximes.

Aquest és un bon indicador (tot i que no l'únic) que, complementat amb les dades demogràfiques i d’evolució de la població escolar i d'escolarització, ajuda a establir les necessitats de noves places escolars en els distints nivells i zones d’escolarització:


MALLORCA
:

Places CEIP Mallorca.PNG

Places IES Mallorca.PNG


MENORCA
:

Places CEIP Menorca.PNG

Places IES Menorca.PNG


EIVISSA
:

Places CEIP Eivissa.PNG

Places IES Eivissa.PNG


FORMENTERA:

Places CEIP Formentera.PNG

Places IES Formentera.PNG

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23

Darrera actualització: novembre 2021