Torna

Pla d'Infraestructures Educatives

2.- Criteris de priorització utilitzats en la planificació de les actuacions sobre infraestructures educatives.
 

Els criteris de priorització de les actuacions en infraestructures educatives són els que es detallen a continuació:

 1. Necessitats d'escolarització. És el criteri bàsic utilitzat per a la decisió de construcció de noves infraestructures educatives o en l'ampliació de les existents, i es determina a partir de les informacions següents:
  • Evolució de la població en edat escolar
  • Evolució de les dades d'escolarització
  • Relació matrícula/oferta de places (ràtios)

 2. Presència d'aules modulars: Està relacionat amb l'anterior, i es prioritzen les actuacions que suposen la supressió d'aules modulars.

 3. Existència de deficiències estructurals o que puguin afectar la seguretat de les persones: Es dona la màxima prioritat a les reformes o reparacions d'elements estructurals, especialment en el cas d'aquelles deficiències que poden donar lloc a situacions de risc. En aquest supòsit es troben les deficiències que assenyalen les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), i així es fa constar en aquests casos.

 4. Posada de solar a disposició de la Conselleria d'Educació i Universitat. Aquest és un factor limitant per procedir al projecte i execució d'una nova infraestructura educativa i, en determinades ocasions, també per a una ampliació, i per això s'utilitza també com a criteri de priorització, conjuntament amb els criteris 1 i 2.

 5. Demanda de l'Ajuntament. S'han tengut en compte les demandes realitzades pels municipis de les Illes Balears, amb reunions presencials amb 48 dels 65 existents.

 6. Demanda del centre educatiu. Es tenen en compte les demandes dels centres educatius, en funció de la valoració que es fa de la urgència de l'actuació, i amb la premissa de donar resposta al màxim nombre de sol·licituds i de centres educatius.

 7. Eliminació de barreres arquitectòniques. Obligada per la legislació vigent, Decret110/2010 de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i afectada per finançament finalista (BEI).

 8. Eliminació d'instal·lacions de fibrociment. Actuacions prioritàries degut a la perillositat potencial d'aquest tipus d'instal·lacions cas que es manipulin o es trenquin com a conseqüència del pas del temps. També afectades per finançament finalista (BEI).

 9. Criteri de distribució territorial. S'utilitza un criteri de priorització compensatori, per tal que el pressupost global de les actuacions a cada illa es correspongui aproximadament amb la proporció de població escolar en relació amb el total d'alumnat de les Illes Balears. Atenent a la situació de dèficit històric de les infraestructures de les illes d'Eivissa i Formentera, el percentatge del pressupost global per a infraestructures educatives supera en aquestes illes el que correspondria per l'aplicació estricta del criteri abans esmentat.

 10. Existència de finançament finalista (BEI/FEDER). Es prioritzen aquelles actuacions afectades per finançament finalista (Banc Europeu d'Inversions (BEI) o Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER)).

 11. Possibilitat d'altres fonts de finançament (convenis amb Ajuntaments, etc.). Es prioritzen actuacions que compten amb col·laboració dels Ajuntaments.

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23