Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

Núm. 191297
Ordre 10/2024 per la qual s’aprova el Pla Anual de prevenció, vigilància i extinció d’incendis forestals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia, té competència exclusiva en matèria de forests, aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. L'article 2 del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i la estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural exerceix entra d'altres, i a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, les competències relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals.

L'article 43 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, modificat per la Llei 10/2006, de 28 d'abril, estableix que correspon a les administracions públiques competents la responsabilitat de l'organització de la defensa contra els incendis forestals. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar-se, de manera coordinada, mesures conduents a la prevenció , detecció i extinció dels incendis forestals.

L'article 48 de la Llei de Forests, modificat pel Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, determina que les comunitats autònomes, davant el risc d'incendis forestals, han d'elaborar i aprovar plans anuals per a la prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals. Els plans esmentats, que han de ser objecte de publicitat prèvia al seu desenvolupament, han d'incloure la totalitat de les actuacions a desenvolupar i abasten la totalitat del territori de la comunitat autònoma.

La present ordre és coherent amb els principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i en l'article 49.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Compleix amb els principis de necessitat i eficàcia, atès que, l'obligació de l'aprovació d'aquest pla ve imposada per una llei bàsica estatal. És acord també amb el principi de proporcionalitat, ja que és el mitjà més adequat per complir aquests objectius i contenir la regulació imprescindible per atendre les necessitats que s'han de cobrir amb la norma. El principi de seguretat jurídica també queda garantit atès que la iniciativa normativa s'exerceix de forma coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. En aplicació del principi de transparència, s'ha duit a terme el tràmit de consulta prèvia a la ciutadania mitjançant la pàgina de participació ciutadana, així com el tràmit d'audiència i informació pública. Finalment, també es compleixen els principis d'eficiència, qualitat i simplificació atès que s'eviten càrregues administratives innecessàries o accessòries i es racionalitza la gestió dels recursos públics a la seva aplicació.

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 41.c i 46.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Ordre

Article únic Aprovació del Pla Anual

S'aprova el Pla Anual de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2024 en els termes que estableix l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final única Entrada en vigor

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Iles Balears.

 

Palma, (signat electrònicament: 19 de març de 2024)

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural Joan Simonet Pons

Documents adjunts