Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 145093
Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'apartat 5 de l'article 111 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de setembre, estableix el següent: «Les administracions educatives i els equips directius dels centres han de promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula com a mitjà didàctic apropiat i valuós per portar a terme les tasques d'ensenyament i aprenentatge. Les administracions educatives han d'establir les condicions que facin possible l'eliminació en l'àmbit escolar de les situacions de risc derivades de la utilització inadequada de les TIC, amb especial atenció a les situacions derivades de violència en la xarxa. S'ha de fomentar la confiança i seguretat en l'ús de les tecnologies i prestar especial atenció a la desaparició d'estereotips de gènere que dificulten l'adquisició de competències digitals en condicions d'igualtat».

2. Així mateix, l'apartat 6 de l'article 111 bis de la Llei orgànica esmentada disposa que: «El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha d'elaborar i revisar, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, els marcs de referència de la competència digital que orientin la formació inicial i permanent del professorat i facilitin el desenvolupament d'una cultura digital als centres i a les aules».

3. En conseqüència, el 16 de maig de 2022 es va publicar en el BOE núm. 116 la Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del Marc de referència de la competència digital docent, que estableix els nivells d'acreditació de la competència digital docent.

4. D'altra banda, l'article 102.1 de la Llei orgànica 2/2006 determina que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres. A la vegada, l'article 102.3 de la Llei orgànica 2/2006 disposa que les administracions educatives han de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació tant en digitalització com en llengües estrangeres de tot el professorat, independentment de la seva especialitat, i han d'establir programes específics de formació en aquests àmbits.

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, a l'apartat 6 de la disposició addicional novena, relativa a la digitalització educativa, disposa que l'administració educativa ha de promoure la posada en funcionament i la constant actualització d'un banc de recursos digitals d'aprenentatge a disposició dels centres educatius per potenciar l'ús de materials didàctics en format digital, així com les activitats formatives destinades a millorar la capacitació digital del professorat.

6. La Resolució d'1 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent, estableix els procediments per a l'acreditació dels nivells de la competència digital docent inclosos dins el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

7. Una de les fites que s'estableixen en el component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència és l'acreditació de la competència digital docent del 80% de 700.000 professors no universitaris abans del 31 d'agost de 2025. En el cas de les Illes Balears, el compromís és l'acreditació de 14.476 docents abans d'aquesta data.

8. En data 11 de maig de 2023 es va publicar la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de maig de 2023, per la qual s'estableix el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024 (BOIB. Núm.60, de l'11 de maig de 2023).

9. Per donar resposta a les necessitats d'acreditació cal ampliar, modificar i concretar determinats aspectes relacionats amb els procediments d'acreditació per a cada nivell de competència.

10. En data 26 de febrer de 2024 es va consultar a les meses sectorials sobre el contingut d'aquesta Resolució i es varen incorporar els acords adoptats.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

4. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

5. Llei 10/2023, de 5 d'abril, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears (BOE núm. 139, de 12 de juny de 2023).

6. La Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del Marc de referència de la competència digital docent, que estableix els nivells d'acreditació de la competència digital docent (BOE núm. 116, de 16 de maig de 2022).

7. La Resolució d'1 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'acord de la Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent (BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2022).

8. La Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinades al Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu, en l'exercici pressupostari 2021, en el marc del component 19 “Pla Nacional de Capacitats Digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (BOE núm. 228, de 23 de setembre de 2021).

9. La Resolució de 19 de desembre de 2023, la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 13 de desembre de 2023, pel qual s'aprova la proposta d'ampliació del termini d'execució dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinats al Programa de cooperació territorial per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu, en el marc del component 19 «Pla nacional de capacitats digitals» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

10. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Deixar sense efecte la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de maig de 2023 per la qual s'estableix el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024 (BOIB núm. 60, de l'11 de maig de 2023).

2. Aprovar i publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a tenir efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveu l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (7 de març de 2024)

El director general de Personal Docent i Centres Concertats Ismael Alonso Sánchez

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment per a l'acreditació i registre de la competència digital docent del personal en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Segon Destinataris

Podran participar en aquest procediment:

1. El personal docent dels centres sostinguts amb fons públics dels ensenyaments no universitaris.

2. El personal docent adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitats.

3. Inspectors d'Educació de la Conselleria d'Educació i Universitats.

4. Les persones inscrites al Registre de Formació Permanent del Professorat no incloses en els 3 punts anteriors.

Tercer Principis generals

La competència digital docent es podrà acreditar mitjançant els següents procediments:

  • Nivell A1 i A2 (Acreditació per formació, per prova específica o per titulació).
  • Nivell B1 i B2 (Acreditació per formació, per prova específica o per observació de l'acompliment).
  • Nivell C1 i C2 (Acreditació per observació de l'acompliment o anàlisi i validació d'evidències).

Es prenen com a referents les àrees, competències, etapes, nivells de progressió i indicadors d'èxit descrits en el Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD) vigent, que s'estableix en la Resolució de 4 de maig de 2022 de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del Marc de referència de la competència digital docent, que estableix els nivells d'acreditació de la competència digital docent.

La competència digital docent s'ha d'acreditar per a cada un dels nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) mitjançant els procediments establerts en l'annex 2.

Aquests procediments d'acreditació han de respectar els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Quart Comissió de Competència digital

1. La Comissió de Competència Digital Docent està formada per:

a. El director general de Personal Docent i Centres Concertats, o la persona en qui delegui, que ha d'actuar com a president.

b. El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat, o la persona en qui delegui.

c. La cap del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, o la persona en qui delegui.

d. Un inspector designat pel cap del Departament d'Inspecció Educativa.

e. El director del CEP IBSTEAM, o la persona en qui delegui, que ha d'actuar com a secretari.

2. Les funcions de la Comissió de Competència Digital Docent són les següents:

a. Supervisar i resoldre les possibles reclamacions en el procés d'acreditació.

b. Dur a terme qualsevol altra funció que li pugui encomanar el director general de Personal Docent i Centres Concertats a l'efecte del procediment d'acreditació de la Competència Digital Docent.

3. La Comissió de Competència Digital Docent s'ha de reunir, com a mínim, un cop a l'any.

Cinquè Registre de l'acreditació de la competència digital docent

1. La Direcció general de Personal Docent i Centres Concertats és l'òrgan competent per expedir i registrar els certificats d'acreditació de la competència digital docent i de registrar i tractar les dades necessàries per poder expedir aquests certificats.

2. El Servei de Formació Permanent del Professorat ha de gestionar el procediment per avaluar i acreditar la competència digital docent, el registre de la formació en els diferents nivells i àrees i n'ha de fer el tractament estadístic.

3. El Servei de Formació Permanent del Professorat implementarà tots els tràmits i procediments relacionats amb l'acreditació de la competència digital docent que seran publicats a la seva pàgina web.

4. En el registre ha de quedar constància del nivell de competència digital docent i del nivell de cada una de les sis àrees del MRCDD, juntament amb la data d'obtenció de cada nivell.

Cada nivell del MRCDD consta de les sis àrees següents:

a. Àrea 1: Compromís professional.

b. Àrea 2: Continguts digitals.

c. Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge.

d. Àrea 4: Avaluació i retroalimentació.

e. Àrea 5: Empoderament de l'alumnat.

f. Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat.

5. Per obtenir un nivell de competència digital docent és necessari tenir acreditades les sis àrees, excepte per al nivell C2, en què cada àrea es pot acreditar individualment.

6. Al registre de la competència digital docent apareixeran les diferents àrees superades. Només s'acreditarà quan es tinguin totes les àrees certificades per algun dels procediments establerts.

7. Una vegada que es tengui un nivell determinat de les sis àrees, s'actualitzarà el nivell d'acreditació de la competència digital docent al portal del personal. La data d'acreditació d'aquest nivell serà la de la darrera àrea que hagi estat assolida.

8. Es pot aconseguir l'acreditació d'un nivell de competència digital docent, sense necessitat d'haver obtingut abans l'acreditació dels nivells inferiors.

9. Les acreditacions en competències digitals d'altres administracions educatives de les persones que ho sol·licitin s'inclouran en el Registre de Formació Permanent del Professorat d'acord amb el tràmit que s'establirà per a aquest efecte.

Sisè Procediment per a l'obtenció de l'acreditació

D'acord amb l'annex 2 es poden establir els procediments següents:

1. Per formació. S'inicia d'ofici a partir de les dades que figuren en el Registre general de formació permanent del professorat.

2. Per prova específica. Per als nivells A1 i A2 s'establiran tràmits telemàtics que estaran oberts tot l'any. Els nivells B1 i B2 es regiran per convocatòria, que serà com a mínim anual per al nivell B1.

3. Per titulació. S'establirà un tràmit telemàtic.

4. Per observació de l'acompliment i per anàlisi i validació d'evidències. S'establiran els tràmits telemàtics per als diferents nivells.

Setè Dades de caràcter personal

La recollida, el tractament, la cessió i la gestió de les dades personals que s'inclouen en el Registre estan sotmeses al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.

Vuitè Model d'acreditació

1. El document acreditatiu es podrà descarregar des del Portal del Personal i estarà disponible en les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'acreditació s'ha d'expedir de conformitat amb el model oficial establert per la Conselleria d'Educació i Universitats en l'Annex 4, que inclou els apartats següents:

a. «Acreditació del nivell de competència digital docent» com a denominació de l'acreditació.

b. Referència a la present Resolució.

c. Modalitat del procediment d'acreditació utilitzat.

d. Nivell de competència digital docent reconegut: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

e. El Director general de Personal Docent i Centres Concertats com a responsable de l'expedició d'aquesta acreditació.

f. Dades de la persona interessada (nom, llinatges, DNI).

g. Data d'expedició.

h. En cas d'acreditació del nivell C2 de competència digital, s'inclourà únicament la referència a l'àrea acreditada.

Documents adjunts