Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 130769
Correcció d’errates, en la versió catalana, de la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 27 de febrer de 2024, s'ha publicat l'edicte 1795 corresponent a la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2024, en el qual s'han detectat unes errates en la seva publicació.

Aquestes errates consisteixen en la publicació, en la versió catalana, dels annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en castellà en lloc de publicar-los en català.

Atès tot l'anterior, i d'acord amb l'article 19.2 i 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Rectificar les errates advertides en la publicació de la versió catalana de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2024, en el sentit de publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en català.

 

Palma, a data de la signatura electrónica (29 de febrer de 2024)

La secretaria general (María José Bauzà Alonso)

Documents adjunts